Llogaritës i Obligacioneve të Thesarit

Duke u ngarkuar...

Shënime:

  • Fibank ju ofron mundesine te investoni ne letra me vlere te Qeverise Shqiptare me maturime te ndryshme dhe me interesat me te mira ne treg.
  • Blerje/Shitje Obligacione Thesari nga Fibank date 8/7/2024.
  • Fibank blen Obligacione Thesari nga klientet deri ne 1 dite para dates se maturimit.
  • Fibank shet Obligacione Thesari me afate te ndryshme deri ne maturim dhe me cmime mjaft konkuruese krahasuar me tregun e Letrave me Vlere.
  • Tek tabela meposhte keni kuotimet me te cilat Fibank ble dhe shet Obligacione Thesari cmimin e se ciles ju mund ta llogaritni vete.
  • Nese deshironi te shisni nje T-Bond i cili nuk gjendet ne listen e meposhtme ju lutem paraqituni prane degeve tona.
  • Interesi I perfituar nga bonot e thesarit eshte objekt i tatimit mbi te ardhurat.