Llogaritës i Bonove të Thesarit

Duke u ngarkuar...

Shënime:

  • Fibank ju ofron mundesine te investoni ne letra me vlere te Qeverise Shqiptare me maturime te ndryshme dhe me interesat me te mira ne treg.
  • Fibank blen Bono Thesari nga klientet deri ne 1 dite para dates se maturimit.
  • Fibank shet Bono Thesari me afate te ndryshme deri ne maturim dhe me cmime mjaft konkuruese krahasuar me tregun e Letrave me Vlere.
  • Blerje/Shitje Bono Thesari nga Fibank date 8/7/2024.
  • Tek tabela meposhte keni kuotimet me te cilat Fibank ble dhe shet Bono Thesari cmimin e se ciles ju mund ta llogaritni vete.