Te Dhena Personale

            

Te dhena Personale

INFORMACION

LIDHUR ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

(sipas ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, dhe ndryshimeve përkatëse me ligjin nr. 48/2012 dhe ligjin nr. 120/2014 të Republikës së Shqipërisë)

 

Si kontrollues i të dhënave personale, First Investment Bank - Albania ("Fibank" ose "Banka") respekton në mënyrë rigoroze dispozitat ligjore dhe rregullatore në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale. Kënaqësia e klientit në të gjitha aspektet e saj është një prioritet për ne, veçanërisht kur bëhet fjalë për të dhënat tuaja. Prandaj, ne e konsiderojmë detyrën tonë për të ushtruar kujdesin e duhur në përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe për të marrë të gjitha masat e mundshme për mbrojtjen e tyre nga veprimet e paligjshme.

Ne ju informojmë për përpunimin e të dhënave tuaja personale, për të drejtat që keni në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe ju ofrojmë informacionin sipas ligjit nr.9887 datë 10.03.2008 dhe ndryshimeve përkatëse me ligjin nr.48/2012 dhe ligjin nr. 120/2014 të Republikës së Shqipërisë “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. 

Përmbajtja dhe shtrirja e të dhënave të përpunuara janë në përputhje me llojin e produkteve dhe shërbimeve që dëshironi të përdorni, ose po përdorni tashmë. Si institucion krediti, i licencuar nga Banka e Shqipërisë, Fibank ofron një shumëllojshmëri produktesh bankare. Është qëllimi ynë, nëpërmjet standardeve të njohura dhe teknologjive të avancuara, të ofrojmë zgjidhje inovative dhe të sigurta për klientët tanë, si dhe të mbrojmë informacionin dhe të dhënat që na janë besuar.

Banka e Parë e Investimeve Albania Sh.a. është e përkushtuar të mbrojë informacionin tuaj personal. Për qëllimin e procesit të regjistrimit për aksesin dhe përdorimin e Aplikacionit Fibank, Bankës i kërkohet të mbledhë dhe përpunojë të dhënat e mëposhtme të Përdoruesit.

Dispozitat e hollësishme rreth qëllimit të mbledhjes, përpunimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, mund të gjenden në linkun e mëposhtëm: 

 https://www.fibank.al/qeverisja/politikat-e-privatesise

 

Përdoruesi i Aplikacionit Fibank është përgjegjës të informojë Bankën për çdo ndryshim të mundshëm që mund të ndodhë në të dhënat e tij/saj personale. Kjo kërkesë informacioni kryhet nëpërmjet vizitës së Përdoruesit në çdo rrjet të degëve të Bankës, informacion të detajuar mund ta gjeni në direktorinë e mëposhtme:  https://www.fibank.al /en/branches/   

 

Informacion në lidhje me kontrolluesin e të dhënave personale dhe detajet e kontaktit: 

Kontrollues: Banka e Parë e Investimeve - Zyra Qendrore

Blvd. Dëshmorët e Kombit

Kullat Binjake, Nr.2 kati 13/14/15

1019 Tiranë

tel.: (+355 4) 2276 702; 

tel: 0800 0111

BIC / SWIFT: FINVALTR

Faqja e internetit www.fibank.al

Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave të Bankës së Parë të Investimeve në Shqipëri: 

Menaxher i Sigurisë së Informacionit

tel: +355 4 22 76 776

mailto:f.muca@fibank.al

 

Për çfarë qëllimi dhe mbi çfarë baze i përpunojmë të dhënat tuaja personale? 

Banka përpunon të dhënat tuaja personale në bazat e mëposhtme ligjore: (Në raste të caktuara, përpunimi mund të bazohet në më shumë se një bazë)

A. Ekzekutimi i një kontrate

Në zbatimin e një kontrate ekzistuese midis jush dhe Bankës, si dhe në marrjen e hapave parakontraktorë. Përpunimi bëhet në mënyrë që ne t'ju ofrojmë produktin ose shërbimin për të cilin keni aplikuar, si dhe përdorimin e tyre gjatë afatit të kontratës. Kjo perfshin:• Kryerja e transaksioneve, ofrimi i produkteve dhe shërbimeve të kërkuara;• Kryerja e analizave;• Njoftimet për performancën;• Njoftimet për ndryshime të rëndësishme në transaksionet ose kushtet e përdorimit të produktit/shërbimit.

B. Detyrimi ligjor

Pajtueshmëria me detyrimet tona ligjore si:

• identifikimin tuaj, si dhe verifikimin e identifikimit tuaj në përputhje me ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”;

• kryerjen e shkëmbimit automatik të informacionit financiar sipas Ligjit për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare.

• dhënien e informacionit organeve dhe institucioneve shtetërore si gjykatat, prokuroritë, tatimet, zyrat përmbarimore dhe institucionet e tjera shtetërore sipas kërkesës së ligjit, në përputhje me procedurat ligjore përkatëse;

• kryerjen e vlerësimit të besueshmërisë kreditore dhe vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut në Bankë dhe Grupin e Bankës së Parë të Investimeve.Si institucion krediti, ne zbatojmë një sërë ligjesh dhe rregulloresh që, përveç sa më sipër, përfshijnë ligje të tilla si Ligji “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, “Për rikuperimin dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”. në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren “Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekore, rregulloren “Për transparencën për produktet dhe shërbimet bankare dhe financiare, Ligjin “Për sistemin e pagesave”, Ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të Terrorizmi, Kodi Civil, Kodi i Procedurës Civile, legjislacioni përkatës tatimor dhe kontabël, si dhe rregulloret që lidhen me mbikëqyrjen e veprimtarisë, p.sh. nga Banka e Shqipërisë.

C. Interesi legjitim

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga Banka ose nga një palë e tretë, për shembull në raste të tilla si:

• rishikimi dhe optimizimi i nevojave dhe procedurave analitike për aksesin e drejtpërdrejtë të klientit - p.sh. testimi i qëllimeve të arritura dhe mënyrave për të përmirësuar produktet në përputhje me kërkesat e klientëve, duke përmirësuar shërbimin ndaj klientit;

• Hulumtimi i tregut, reklamimi dhe sondazhet e kryera kur nuk keni kundërshtuar përdorimin e të dhënave tuaja;

• Mbikëqyrja me video për të mbledhur prova të akteve kriminale, ose për të siguruar prova të transaksioneve (për shembull transaksionet me ATM) dhe për të mbrojtur klientët dhe punonjësit;

• regjistrimet telefonike (p.sh. të sinjalizimeve, njoftimet për instrumentet e humbura të pagesës, dhënien e informacionit, pyetjet e qendrës së kontaktit);

• dërgimi i komunikimeve për produktet dhe shërbimet e përdorura përmes SMS, letrave, emaileve, telefonatave dhe të tjera, që nuk lidhen me qëllime marketingu;

• masat lidhur me menaxhimin e biznesit, përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve dhe mbajtjen e klientëve;

• masat për të mbrojtur punonjësit, klientët dhe pronën e Bankës (siç është regjimi i aksesit të Bankës);

• parandalimi dhe hetimi i mashtrimit dhe veprave penale;

• garantimin e sigurisë së IT dhe operacioneve të IT të Bankës;

• ankesat dhe pretendimet, mosmarrëveshjet, duke përfshirë edhe proceset gjyqësore;

• Menaxhimi i riskut në Fibank Albania (p.sh. menaxhimi i rrezikut operacional në kryerjen e transaksioneve, rreziku i kredisë në përcaktimin e ekspozimeve totale, etj.).

D. Detyrë e kryer për interes publik 

Në rast se kryejmë detyra në interes të publikut ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë kontrollorit. Në situata të tilla, Banka mund të ndihmojë një autoritet publik duke ndarë të dhëna personale me qëllim të parandalimit ose zbulimit të një vepre penale.

E. Pëlqimi juaj

Në rastet kur ne përpunojmë të dhënat tuaja bazuar në pëlqimin tuaj, përpunimi do të jetë brenda fushës dhe për qëllimet e përcaktuara në pëlqimin tuaj. Çdo pëlqim i dhënë mund të revokohet në çdo kohë sipas kushteve të kërkesës përkatëse të paraqitur nga klienti.

Çfarë të dhënash personale përpunojmë? Të dhënat personale

 do të thotë çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“subjekt i të dhënave”); një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi si emri, një numër identifikimi, të dhënat e vendndodhjes, një identifikues në internet ose një ose më shumë faktorë specifikë fizikë, fiziologjikë, identitetin gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik.

Përpunimi i të dhënave personale

 nënkupton çdo operacion ose grup operacionesh që kryhet mbi të dhënat personale ose grupe të dhënash personale, qoftë ose jo me mjete të automatizuara, të tilla si mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, rikthimi, konsultimi. , përdorim, zbulim me anë të transmetimit, shpërndarjes ose bërjes së disponueshme ndryshe, përafrimi ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.Informacioni që ne përpunojmë varet nga produkti/shërbimi për të cilin përdorni ose aplikoni.

Informacione të përgjithshme që përpunojmë për të gjitha produktet/shërbimet

 - informacione personale (p.sh. emrat, adresa, data dhe vendi i lindjes, kombësia, adresa e emailit, numri i telefonit); të dhënat e verifikimit të identitetit (p.sh. ekzemplari i nënshkrimit); detajet e dokumentit të identitetit (si numri i kartës së identitetit);

Në varësi të llojit të produktit ne përpunojmë

 të dhëna për detyrimet ekzistuese kontraktuale (siç janë informacionet financiare, numrat e llogarive bankare); informacione në lidhje me statusin tuaj financiar (p.sh. të dhëna për aftësinë kreditore, pikët ose vlerësimin tuaj, etj.); të dhënat e marketingut (reklamat, shitjet); të dhëna të dokumentuara (p.sh. të dhënat e konsultimit); të dhëna të regjistruara, imazhe dhe të dhëna zanore (p.sh. regjistrime video ose telefoni); informacion nga komunikimi juaj elektronik me Bankën (p.sh. cookies); rezultatet e gjeneruara nga Banka si rezultat i përpunimit; të dhëna për pajtueshmërinë me kërkesat rregullatore. Banka përdor vendimmarrje të automatizuar, duke përfshirë profilizimin në përputhje me kërkesat e Artit. 14 të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe ndryshimet përkatëse për t'ju ofruar shërbimin më të mirë të mundshëm. Vlerësimi i aspekteve personale bëhet për t'ju informuar për produkte dhe shërbime të caktuara. Është e mundur që gjatë shqyrtimit të aplikacioneve për produkte të caktuara kreditore, vendimet të merren pjesërisht pa ndërhyrjen njerëzore në bazë të kritereve të paracaktuara për vlerësimin e aftësisë kreditore.Profilizimi bëhet edhe në zbatim të dispozitave rregullatore të detyrueshme, siç është legjislacioni për masat kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit.

Burimet e informacionit:

Ne mbledhim të dhënat që përpunojmë drejtpërdrejt nga ju, kur aplikoni për një produkt ose shërbim të caktuar në internet ose në një zyrë bankare, si dhe gjatë marrëdhënies sonë. Në rastet kur të dhënat personale jepen nga një përfaqësues, ky përfaqësues duhet të informojë dhe t'i japë personit të përfaqësuar këtë dokument. Ne gjithashtu përpunojmë informacionin që kemi marrë ligjërisht dhe në mënyrë legjitime nga regjistrat institucionalë si Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Biznesit, nga publiku, nga media ose nga listat e publikuara zyrtarisht të personave ndaj të cilëve zbatohen sanksionet.

Kush mund të ketë akses në të dhënat tuaja?

Brenda First Investment Bank-Albania, të dhënat tuaja merren nga ata punonjës që kanë nevojë për akses në to për ekzekutimin e një kontrate, për detyrimet dhe dispozitat rregullatore, ose për mbrojtjen e interesave të ligjshme.Ofruesit e shërbimeve, agjentët, kontraktorët dhe nënkontraktorët me të cilët ne punojmë dhe që kanë marrë përsipër detyrime dhe janë përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale sipas legjislacionit aktual, mund të marrin gjithashtu të dhënat, për shembull: kompanitë që operojnë në fushën e shërbimeve bankare, shërbimet e IT , logjistike, kompani sigurimesh, telekomunikacion, fotokopjim, mbledhje borxhi, konsulencë, shitje dhe marketing, duke përfshirë kompani nga Grupi i Bankës së Parë të Investimeve për qëllime të menaxhimit të rrezikut; bankat korrespondente, depozituesit, bursat, operatorët e sistemit të pagesave, tavolinat e informacionit, në varësi të shërbimeve që ju ofrojmë. Banka gjithashtu ofron të dhëna personale të klientit për palët e treta në përputhje me detyrimet ligjore të zbatueshme për institucionet e kreditit, ose për qëllime të masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, shkëmbimit automatik të informacionit financiar, parandalimit dhe hetimit të mashtrimit në lidhje me punën bankare. veprimtarisë, si dhe kur është e nevojshme për ofrimin e një shërbimi të caktuar. Periudha e ruajtjes së të dhënave tuaja personale:First Investment Bank-Albania ruan të dhënat tuaja personale në përputhje me dispozitat ligjore dhe duke mbrojtur interesat legjitime të Bankës, periudhën e ruajtjes në varësi të llojit të dokumenteve dhe shërbimeve të përdorura.  Për shembull, në rastin e Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, Banka ruan të dhënat e klientëve për një periudhë 5-vjeçare nga mbyllja e llogarive ose ndërprerja e marrëdhënieve të biznesit. Periudhat e mbajtjes mund të zgjaten më tej, për shembull në rastin e kontestit gjyqësor, zgjatjen e afatit të parashkrimit për shkak të ndërprerjes, si dhe në zbatimin e dispozitave ligjore dhe kërkesave të autoriteteve mbikëqyrëse. Banka ruan të dhënat tuaja personale jo më gjatë se sa është absolutisht e nevojshme. Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale, ne i ruajmë këto të dhëna gjatë gjithë kohëzgjatjes së marrëdhënies me klientin. Banka mund të ruajë të dhënat tuaja personale pas përfundimit të marrëveshjes së huasë ose çdo marrëdhënie tjetër në mënyrë që të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi, si dhe për qëllime raportimi, tatimore dhe kontabël, ose për mbrojtjen e pretendimeve ligjore që lidhen me interesat e saj legjitime. Pasi të mbarojnë bazat ligjore, Banka do të ndërpresë përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Si të ushtroni të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të të dhënave tuaja personale?

Për paraqitjen e kërkesës/deklaratave në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, çdo personi do t'i përgjigjet zyrtarisht nga Banka brenda kushteve ligjore të përcaktuara në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.Të nderuar klientë,Kujtojmë që First Investment Bank -Albania nuk u dërgon klientëve të saj mesazhe elektronike (e-mail) duke u kërkuar atyre të dorëzojnë të dhëna personale në internet. Ju lutemi, mos jepni asnjë të dhënë personale ose ndonjë informacion në lidhje me aksesin tuaj në banking në internet, llogaritë tuaja bankare ose kartat. Fjalëkalimet për akses janë konfidenciale dhe gjithmonë i njihni vetëm ju. Një informacion i tillë nuk është i nevojshëm nga Banka dhe Banka nuk do ta kërkojë kurrë atë nga ju. Në rast se merrni email të llojit të mësipërm, ju lutemi mos u përgjigjuni por kontaktoni me një përfaqësues të bankës.

Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale? 

Në varësi të legjislacionit shqiptar, ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale të përpunuara nga ne: 

1. E drejta për t'u informuar se cilat të dhëna përpunohen, pse përpunohen dhe kujt tjetër mund t'i kalojnë të dhënat.

2. Të drejtën e aksesit në të dhënat tuaja personale të përpunuara nga Banka dhe marrjen e një kopjeje të tyre;

3. E drejta për korrigjimin e të dhënave tuaja personale të përpunuara nga Banka në rast se ato janë të paplota ose të pasakta;

4. E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave tuaja personale nga Banka nëse zbatohet ndonjë nga sa vijon: të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur; ju e keni tërhequr pëlqimin tuaj dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për përpunim; të dhënat tuaja personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme; dhe të tjerët.

5. E drejta për të kundërshtuar dhe kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale në rastet e parashikuara me ligj;

6. E drejta e transportueshmërisë së të dhënave tuaja personale dhe e marrjes së të dhënave të tilla në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina (me kusht që Banka të ketë aftësinë teknike përkatëse);

7. E drejta për të kundërshtuar dhe tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë.

8. E drejta në lidhje me vendimmarrjen dhe profilizimin e automatizuar, në bazë të së cilës subjektet e të dhënave kanë të drejtë të mos i nënshtrohen një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar.Ankesat tuaja, përveç Bankës, mund t'i drejtohen edhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. http://www.idp.al

A jeni i detyruar të na jepni të dhënat tuaja personale?

Brenda marrëdhënies sonë të biznesit, ju jeni të detyruar të jepni të dhënat personale të kërkuara për fillimin, kryerjen dhe përfundimin e marrëdhënies suaj me Bankën, si dhe për të siguruar përputhjen me detyrimet kontraktuale ose kërkesat ligjore në fuqi.  Në rast se nuk jepni të dhënat dhe dokumentet e nevojshme, ne nuk do të jemi në gjendje të lidhim marrëdhënie kontraktuale me ju ose të vazhdojmë një marrëdhënie të tillë.