Monedha

Leke

Shuma maksimale e kredise

Deri ne nje pagese asistence mujore neto

Kohezgjatja maksimale

12 muaj, ne varesi te dites se fundit te certificates se paaftesise

Nëse merrni asistencen e invidalitetit në Fibank, përdoreni në maksimum! 

Overdrafti eshte nje limit i aprovuar qe paraqitet me balance debitore ne llogarine kalimit te asistences te invidalitetit  per te financuar nevojat afatshkurtra per likuiditet. Ajo eshte e lidhur e me nje karte debiti. Ky produkt perfitohet vetem nga klientet qe ju kreditohet asistencen e invidalitetit prane bankes sone. 

Ju jep avantazhe si më poshtë:

 • Perdorimit te nje produkt kredie pa nje plan pagese fiks
 • Perdorimit te kartes se debitit per te paguar ne dyqane dhe on-line
 • Terheqjes se fondeve pa komision nga nje ATM FIBANK

Nese perdorni overdraft ne karte debiti, ju perfitoni:

 • Siguri dhe pavaresi - keni akses perdorimi deri ne 1 asistence invidaliteti pergjate gjithe kohes
 • Efektivitet – interesi qe duhet te paguani llogaritet vetem mbi shumen e perdorur
 • Fleksibilitet – perdorimi dhe pagesa varen nga ju – aksesoni fondet duke perdorur nje ATM ose POS dhe jeni te pavarur nga orari I punes se deges

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e krediseDeri ne nje pagese asistence mujore neto
MonedhaLeke
Kohezgjatja maksimale12 muaj, ne varesi te dites se fundit te certificates se paaftesise
Norma vjetore e interesit fikse:Leke: 11.90%
PagesaRegjim overdrafti
Komision administrimi2.00%

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Jeni i certifikuar si invalid
 • Ju merrni asistencen mujore ne llogarine tuaj ne FIBANK

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje overdraft ne karte elektronike debiti ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit - te firmosni mareveshjen e overdraftit;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje karte ID ose pashaporte
 • Vertetim nga bashkia qe specifikon afatin perfundimtar te paaftesise (pass books)