Overdraft

Pyetjet e shpeshta
Çfarë është një overdraft?

Overdrafti ju lejon të përdorni fonde shtesë në llogarinë tuaj, edhe pasi të mos keni fondet tuaja në të. Shuma e përdorur e huasë, si dhe interesi paguhen automatikisht me të gjitha fondet e marra në llogari dhe ju mund ta përdorni përsëri pjesën e ripaguar brenda periudhës së dakortësuar.

Çfarë mund të perfitoj me overdraft nga FIBANK?
  • Siguria – do të keni fonde shtesë që mund t'i përdorni nëse do të keni nevoje.
  • Optimizimi i normës së interesit të kredisë - ju paguani interes vetëm për shumën e përdorur të overdraftit.
  • Fleksibilitet - shuma e perdorur mund të paguhet me këstet që ju dëshironi.
Cilat janë kushtet që duhet të plotësoj për të aplikuar për overdraft?

Paga juaj duhet kreditohet nëpëmjet një llogarie pranë Fibank. 

Cili është kufiri maksimal që mund të përfitoj?

Deri në 6 herë të ardhurat neto mujore të kaluara në llogarinë tuaj.