Përfitohet vetëm nëse

Aplikoni Online

Avantazhet

Aprovim brenda 24 orësh

Maturiteti

Deri në 5 vjet

Shuma maksimale

Deri në 500 000 Lekë

Kredi konsumatore Digital

Apliko këtu dhe përfito kredi konsumatore Digital deri në 500 000 Lekë. 

 

 • Shuma maksimale e financimit deri në 500 000 ALL
 • Nuk ka komision për shlyerje para afatit të maturimit
 • Nuk ka komision aplikimi
 • Nuk kërkohet asnjë garantor personal
 • Nuk kërkohet sigurim jete
 • Aprovim brenda 24 orësh

Emri i produktit Kredia konsumatore Dixhitale 
Përfituesit e kredisëTarget grupi i personave qe mund te perfitojne nga ky produkt do te jene ata te cilet plotesojne aplikimin online 
Shuma maksimale e kredisëDeri në 500 000 Lekë  
Qëllimi  Nevoja të momentit 
Monedha  ALL 
Kohëzgjatja maksimale Deri në 60 muaj  
Norma e interest  

ALL: 

Bono Thesari 12M + 7%, jo me pak se 10%

Shpenzime të mundshme për kredinë 

Komision aplikimi: n/a  
Komision menaxhimi: 1%

Komision shlyerje e parakohshme:  n/a

 
Mënyra e pageses  Këste mujore të njëjta  

Personat që mund të aplikojnë për këtë kredi konsumatore duhet të kenë:

 • Shtetësinë shqiptare.
 • Të jetë i/ e punësuar ose vetëpunesuar me xhiro vjetore nën 14 000 000 Lekë.

Nëse dëshironi të aplikoni për këtë kredi konsumatore, duhet të paraqisni dokumentet e mëposhtme:

 • Të ardhura të deklaruara për të paktën 6 muajt e fundit (gjeneruar nga e-Albania) 
 • Çertifikatë familjare (mund të gjenerohet nga e –Albania)
 • Çertifikatë personale (mund të gjenerohet nga e –Albania)