Avantazhet

Nuk ka komision aplikimi

Maturiteti

Deri ne 7 vjet

Qellimi

Per qellime personale

Shuma maksimale

Deri ne 2 000 000 Leke


Kredia konsumatore “Oferte e limituar” eshte nje menyre e shpejte dhe e thjeshte per te marre fonde per:

• Blerja e Pajisjeve shtepiake.

• Riparimet / Blerjet e Makinave.

• Pagesa e tarifave te shkollimit.

• Shpenzime per pushime.

• Shpenzime per trajtim mjekesor;

• Detyrime ndaj paleve te treta.

• Shpenzime per nevoja te papritura.

 

Kredia konsumatore “Ofertë e limituar” ne Fibank ofron:

 

• Shume maksimale kredise - deri ne 2 000 000  Leke.

• Afati i ripagimit - deri ne 7 vjet.

• Pa kosto te shlyerjes se parakohshem ose komision te rinegocimit.

• Pagesa ne keste te barabarta mujore.

• Pa kosto sigurimi jete.

Shuma deri ne 2 000 000 Leke
Maturimi maksimalDeri ne 84 muaj
 
Qellimi i huase  Nevojat aktuale
KolateralNuk kerkohet kolateral
Norme interesi
 

BThesari 12M + 8%, jo me pak se 10.9%

• 1% tarifë manaxhimi nëse paga merret në Fibank 

• 1% Norma Vjetore e Interesit kur transferoni të ardhurat tuaja në një llogari bankare në Bankë

Komision i manaxhimit    2%
Komision i aplikimit2,800 Lekë

Personat qe mund te aplikojne per nje kredi konsumatore "Oferte e Kufizuar" nga Fibank duhet te kene:

  • Shtetesine shqiptare.
  • Te jete i punesuar ose vetepunesuar me xhiro vjetore nen 14 000 000 Leke.

 

Nëse dëshironi të aplikoni për një Kredi Konsumatore “Oferte e limituar” nga Fibank duhet të paraqisni dokumentet e mëposhtme:

 

  • Formulari i aplikimit per kredi
  • Kopje e leternjoftimit te aplikuesit te kredise / bashkekerkuesit
  • Dokumenta qe verifikojne te ardhurat (gjeneruar në mënyrë elektronike nga e-Albania)
  • Certifikate personale dhe familjare (gjeneruar në mënyrë elektronike nga e-Albania)
  • Dokumente te tjera sipas gjykimit te Bankes.