Karta Krediti

E nevojshme për këdo!

Pyetjet e shpeshta
Cila është shuma minimale që duhet të ripaguaj çdo muaj në kartën time të kreditit?

Shuma minimale duhet të shlyhet para datës së maturimit në mënyrë që karta te os bllokohet. Për kartat e kreditit, ky detyrim është 5% e limitit të përdorur të kredisë në datën e fundit të pagesës së përcaktuar në statement-in mujor.

Nëse karta ime ka skaduar/do të skadojë/ cfarë duhet të bëj?

Banka automatikisht riprinton kartën e kreditit që skadon, në rast se ju e keni përdorur për një periudhë deri në 6 muaj nga data e skadencës. Ose nuk ka qenë e bllokuar për ndonjë arsye të caktuar. Ju do të njoftoheni në numrin tuaj celular ose mund të paraqiteni pranë dëges / punonjësit të shërbimit.