Fibank është licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare:

“Per sherbime Investimi me instrumenta financiare ne Republiken e Shqiperise” me vendimin nr 4, date 29.012.2021

 

Në këtë aktivitet përfshihen:

  • Blerja dhe shitja e instrumentave financiare me urdhër të klientit nëpërmjet marrjes dhe ekzekutimit të porosive;
  • Tregetimin e instrumentave financiare ne tregun sekondar dhe me pakice me cmimet me  konkuruese ne treg; 
  • Blerja dhe shitja e instrumentave financiare në emër dhe për llogari të vet; 
  • Fibank eshte nje nga pese bankat ne tregun vendas qe ofron tregtimin e Obligacioneve Qeveritare Reference. 

 

Shërbime Ndihmëse:

  • Rruajtja dhe administrimi I llogarive te instrumentave financiare ne emer te klienteve në formë të dematerializuar; 
  • Shërbime që lidhen me blerjen dhe shitjen si pagesën e kuponit, pagesën e principalit në datën e maturimit, si dhe informacion mbi normat e interest dhe çmimet e tregut për investimet tuaja;
  • Tarifa konkuruese për shërbimin; 
  • Ju mund te kryeni veprime ne lidhje me Tituj ne cdo moment nepermjet Degeve te Bankes Fibank. Stafi me experience ne tregjet financiare ne Departamentin e Thesarit do tju sherbeje ne cdo moment.

 

Ju mund te shikoni cdo dite ne website e Bankes kuotimet e tregetimit te letrave me vlere dhe atyre Benchmark.