Monedha

LEK, EUR, USD

Afati

4 vjecare

Shuma minimale

100,000 Lek, 1000 USD


Karakteristikat e Depozites:

 • Depoziten Dinamike 4 vjecare, te tipit progresiv me norma interesi vertet konkuruese
 • Monedhat LEK, EURO dhe USD.
 • Shuma minimale
  • ALL 100,000
  • EUR 1,000
  • USD 1,000
 • Afati eshte 4 vite.
 • Interesi paguhet ne baze vjetore.
 • Terheqja e pjesshme ose e plote e depozites sjell nderprerje te parakohshme.
 • Ne rast nderprerje te parakohshme, klienti perfiton principalin e plote dhe interesat e viteve te meparshme por jo interesin e vitit gjate te cilit nderpritet depozita.
 • Kjo depozite mund te perdoret si kolateral.


Me shume:

 • E dizenjuar vetem per kliente Individe.
 • Shtesat ne depozite nuk jane te lejuara.
 • Interesi i depozites paguhet ne fund te cdo viti.
 • Depozita Dinamike rinovohet si Depozite Standarte 1–Vjecare, sipas buletinit ne fuqi ne daten e rinovimit.


Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".


Cilat jane perfitimet e klietit?

 • Normat e interesit jane shume konkuruese ne treg.
 • Interesi mund te paguehen ne fund te vdo viti.
 • Shuma e interesit ne fund te vitit te pare i kreditohet klientit ne llogari.
 • Nuk aplikohet tarife per hapjen e depozites dhe per mirembajtje llogarie.


A mund te terhiqni depoziten tuaj perpara dates se maturimit?

 • PO. Ju mund te terhiqni nje pjese ose te gjithe depoziten tuaj para dates se maturimit.
 • Ju nuk perfitoni interes vetem vitin ne te cilin tehiqet depozita.


Ju mund te hapni shpejt dhe lehte nje llogari depozite ne cdo dege Fibank.


Ju do ju kerkohet:

 • Te paraqisni karten tuaj te identitetit;
 • Mandatin e arketimit ne depozite;
 • Nenshkruani kontraten per hapjen e depozites me Fibank.

Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.
Do te jete kenaqesia jone qe tju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.