Monedha

LEK, EUR, USD

Afati

maksimumi 12 muaj

Shuma minimale

Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e depozites


Depozita e Kursimeve per FEMIJET - ofron dhuraten e duhur per femijet tuaj, niperit dhe te afermit:

Per te miturit (personat nen moshen 18 vjec) FIB Albania ofron norma konkuruese interesi. Ju prinder mund te rrisni ne menyre periodike depoziten e femijeve tuaj dhe neve do t'ju paguajme nje interes me te mire ne krahasim me depoziten standarde.

 • Ju mund ta hapni ne LEK, EUR, USD;
 • Nuk kerkohet vlere minimale per hapjen e llogarise;
 • Nuk aplikohet tarife per hapjen dhe mirembajtjen e llogarise.


Akoma me shume:

 • Perfituesi i depozites duhet te jete nen moshen 18 vjec;
 • Si rrjedhoje cdo person pervec mbajtesit te llogarise mund te depozitoje shuma ne llogari;


Terheqjet kesh nga llogaria e depozites mund te behen vetem:

 • Kur llogari - mbajtesi eshte i mitur – nga kujdestaret e tij/saj ligjore me vendim gjyqi;
 • Nese “Titullari i Depozites” eshte 16 (gjashtembedhjete) vjec, e gjinise femerore, dhe paraqet ne Banke nje certificate martese;
 • Nese “Titullari i Depozites” nuk vjen prane Bankes ne daten e pare te maturimit ne momentin kur ai/ajo arrijne moshen, shuma e principalit te depozites dhe e interesit te kapitalizuar deri ne ate moment, do te rinovohet automatikisht ne nje depozite standard me te njejtat afate maturimi, duke u bazuar ne termat dhe kushtet aktuale te bankes ne kohen e rinovimit.


Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".


Depozita surpriza “Cufo" fiton nje interes shtese ne krahasim me nje depozite te zakonshme te te njejtit afat.

Krahasuar me nje depozite standarte me te njejtin afat, normat e interesit jane:

 • Ju mund te depozitoni shuma shtese pa kufizime ne shuma dhe kohe. Shumat shtese mund te fitojne te njejten perqindje interesi si depozita.
 • Depozita rinovohet automatikisht ne daten e maturimit.
 • Ju mund te urdheroni nje transferim periodik nga llogaria e pages tuaj ne llogarine e depozites se femijes suaj.


Ju mund te hapni shpejt dhe lehte nje llogari depozite ne cdo dege Fibank.

Sipas ligjit shqiptar, depozita per te mitur mund te hapet nga prinderit (ose perfaqesuesi ligjor) duke paraqitur ne banke:

 • Karten e identiteti te femijes ose pashaporte
 • Certifikate familjare ose ID (ose vendim gjyqesor per autorizimin e dhene si kujdestar ligjor)
 • Pashaporten ose Certifikaten e femijes
 • Firmosja e kontrates per hapjen e depozites me Fibank
 • Autorizimin per shkembime ne rastet e urdherimit te nje shkembimi
 • Kartelen e femijes.

Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege. Do te jete kenaqesia jone qe t'ju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.