Monedha

Leke

Shuma maksimale e kredise

Nje pagese mujore pensioni eshte e paraaprovuar

Kohezgjatja maksimale

Deri ne 6 muaj

Nëse merrni pensionin në Fibank, përdoreni në maksimum!

Overdrafti eshte nje limit i aprovuar qe paraqitet me balance debitore ne llogarine e pensionit, per te financuar nevojat afatshkurtra per likuiditet.  Ky produkt perfitohet vetem nga klientet qe ju kreditohet pensioni prane bankes sone. Ju jep avantazhin e:

 • Perdorimit te nje produkt kredie pa nje plan pagese fiks
 • Perdorimit te kartes se debitit per te paguar ne dyqane dhe on-line
 • Terheqjes se fondeve pa komision nga nje ATM FIBANK

Nese perdorni overdraft në karten elektronike debit, ju perfitoni:

 • Siguri dhe pavaresi - keni akses perdorimi deri ne 1 pension pergjate gjithe kohes
 • Efektivitet – interesi qe duhet te paguani llogaritet vetem mbi shumen e perdorur
 • Fleksibilitet – perdorimi dhe pagesa varen nga ju – aksesoni fondet duke perdorur nje ATM ose POS dhe jeni te pavarur nga orari I punes se deges

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e krediseNje pagese mujore pensioni
MonedhaLeke
Kohezgjatja maksimale6 muaj
Norma vjetore e interesit fikse:Leke: 11.90%
PagesaRegjim overdrafti
Komision administrimi1.00%

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Pensionist qe marrin pensionin ne FIBANK

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje overdraft ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit - te firmosni mareveshjen e overdraftit

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje karte ID ose pashaporte
 • Verifikim adrese - paraqitja e certifikates personale e gjeneruar elektonikisht 
 • Kopje e librezes se pensionit