Shërbime Depozitare

 

FIBank eshte licencuar si depozitar i Fondeve të Pensionit Vullnetar dhe Sipermarrjeve të Investimeve Kolektive nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare.

Në këto aktivitete përfshihen:

  • Ruajtja e aseteve të Fondeve të Pensionit Vullnetar;
  • Ruajtja e aseteve të Fondeve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive
  • Kontrolli i menaxhimit te aseteve te Fondeve të Pensionit Vullnetar dhe SIK nga shoqëria administruese, në përputhje me prospektin dhe ligjin në fuqi;
  • Siguron që në të gjitha transaksionet që përfshijnë asetet e fondeve te Pensioneve Vullnetare dhe SIK, çdo përfitim duhet të kthehet brenda afatit kohor të përcaktuar;
  • Siguron që të gjitha të ardhurat e fondit të pensioneve të alokohen në përputhje me kontratën dhe legjislacionin e fondit të pensioneve;
  • Garanton qe llogaritja e vleres neto te aseteve te fondeve te Pensionit Vullnetar dhe SIK eshte shpallur ne perputhje me ligjin, rregulloret, prospektin dhe rregullat e fondeve.