Shareholders’ Structure

Banka e Parë e Investimeve, Albania Sha (e quajtur në vijim Fibank, Albania) është shoqëri aksionare, bazuar në legjislacionin tregëtar dhe bankar të Republikës së Shqipërisë. Është themeluar dhe regjistruar në rregjistrin tregëtar në datë 19.04.2006. Kapitali i Fibank, Albania është në shumën 1,516,516.86 lekë, i ndarë në 1,413,000.00 aksione të regjistruara, me vlerë nominale 1.073,26 lekë.

Banka e Parë e Investimeve, Shqipëri sha ka aksionarin e vetëm First Investment Bank, Ad Sofie, Bullgari.