Politics of Privacy

Politika e Privatësisë

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është prioritet për Bankën e Parë të Investimeve - Shqipëri ("Fibank" ose "Banka"). Kjo politikë e privatësisë ofron informacion të detajuar rreth mënyrës se si mblidhen, përdoren, ruhen dhe mbrohen të dhënat tuaja, si dhe përshkruan të drejtat tuaja sipas kuadrit ligjor në fuqi.

1. Informacion në lidhje me Përpunimin e të Dhënave Personale 

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave bankare: Banka do të mbledhë dhe përpunojë të dhënat personale të mëposhtme nga përdoruesit për regjistrimin dhe përdorimin e Aplikacionit: informacione personale (p.sh., emrat, adresa, data dhe vendi i lindjes, kombësia, adresa e emailit, numri i telefonit) ; të dhënat e verifikimit të identitetit (p.sh., ekzemplari i nënshkrimit); detajet e dokumentit të identitetit (si numri i kartës së identitetit).

Qëllimi i përpunimit të të dhënave: Të gjitha të dhënat personale të përdoruesve do të përpunohen ekskluzivisht për qëllime të regjistrimit dhe ofrimit të aplikacionit Digital Banking (p.sh. E-Banking dhe Mobile Banking). Banka do të përdorë të dhënat personale të përdoruesve vetëm për ofrimin e shërbimeve të saj nëpërmjet Aplikacionit.

Angazhimi për mbrojtjen e të dhënave: Banka e konsideron mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë si kritike. Banka është e angazhuar të respektojë me rigorozitet ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe ndryshimet e tij sipas ligjit nr. 48/2012 dhe ligjit nr. 120/2014 të Republikës së Shqipërisë. Si kontrollues i të dhënave, ne sigurojmë që i gjithë përpunimi i të dhënave të jetë i ligjshëm, i drejtë dhe transparent.

Informacion i detajuar mbi përpunimin e të dhënave: Përdoruesit mund të gjejnë informacion të detajuar në lidhje me kategoritë e të dhënave, qëllimet e përpunimit dhe mbrojtjen e të dhënave në faqen e internetit të Bankës:

 https://www.fibank.al/informacioni-i-klientit/te-dhena-personale

Përgjegjësitë e përdoruesit:

 Përdoruesi është përgjegjës për informimin e Bankës për çdo ndryshim në të dhënat e tij/saj personale që mund të ndikojë në përdorimin e Aplikacionit. Përdoruesit duhet të vizitojnë Bankën për të njoftuar për ndryshime të tilla.Masat e sigurisë: Banka dhe Përdoruesi do të zbatojnë masa të nivelit të lartë të sigurisë, teknike dhe organizative për të minimizuar ndërhyrjet e paautorizuara të sistemit, ndryshimet ose humbjet e të dhënave.

Kuadri Ligjor:

 Fibank zbaton me rigorozitet ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe ndryshimet e tij në bazë të ligjit nr. 48/2012 dhe ligjit nr. 120/2014 të Republikës së Shqipërisë. Si kontrollues i të dhënave, ne sigurojmë që i gjithë përpunimi i të dhënave të jetë i ligjshëm, i drejtë dhe transparent.

Përpunimi dhe përdorimi i të dhënave:

 Shtrirja dhe përmbajtja e të dhënave që ne përpunojmë lidhen drejtpërdrejt me produktet dhe shërbimet bankare që përdorni ose synoni të përdorni. Si një institucion krediti i licencuar pranë Bankës së Shqipërisë, Fibank ofron një gamë të larmishme produktesh bankare të krijuara për të përmbushur nevojat tuaja financiare. Angazhimi ynë shtrihet në zbatimin e standardeve të njohura dhe teknologjive të avancuara për të ofruar zgjidhje inovative dhe të sigurta duke mbrojtur të dhënat që na janë besuar.

Masat për mbrojtjen e të dhënave:

 Fibank merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga aksesi i paautorizuar ose përpunimi i paligjshëm. Protokollet dhe masat tona të sigurisë janë krijuar për të siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave tuaja personale.Informacioni i kontrolluesit

Kontrollues:

 Banka e Parë e Investimeve - Zyra Qendrore

Adresa:

 Blvd. Dëshmorët e Kombit Kullat Binjake Nr.2 kati 14.13.15 1019 Tirane

Tel:

 (+355 4) 2276 702

Tel:

 0800 0111

BIC / SWIFT:

 FINVALTR

Faqja e internetitwww.fibank.al

 

2. Deklarata e përdoruesitKuptimi dhe Pëlqimi:

 Unë pranoj që të gjitha të dhënat personale që kam dhënë në këtë formular dhe/ose çdo dokument tjetër në lidhje me Aplikacionin përpunohen nga Banka me standardet më të larta të sigurisë, në përputhje me kuadrin ligjor. Ky përpunim është vetëm për qëllimin e ofrimit të Aplikacionit ose përmbushjes së ndonjë detyrimi ligjor.

Deklarata e saktësisë:

 Unë pohoj se informacioni i dhënë në këtë aplikacion është i saktë dhe i vërtetë. Në këtë mënyrë pranoj që Banka të mbledhë dhe përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për qëllimin e ofrimit të Aplikacionit.

Përpunim i mëtejshëm i të dhënave personale:

 Unë jap pëlqimin tim të pakushtëzuar që Fibank të përdorë të dhënat e mia personale për oferta promocionale në lidhje me produktet dhe/ose shërbimet e ofruara nga Banka, nëpërmjet kanaleve të ndryshme të komunikimit (p.sh., E-Mail, Telefonatë, Formulari i Kërkesës, ose Kontakti i degës).

Pëlqimi për transferimin e të dhënave:

 Unë autorizoj Fibank të transferojë të dhënat e mia personale për përpunim të mëtejshëm te specialistë të palëve të treta në këtë fushë. Unë e njoh të drejtën time për ta revokuar këtë pëlqim në çdo kohë.

Të drejtat e përdoruesit:

 Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale të përpunuara nga ne:

• E drejta për t'u informuar: Për të dhënat që përpunohen, qëllimet e përpunimit dhe subjektet me të cilat mund të ndahen.

• E drejta e aksesit: Për të përpunuar të dhënat tuaja personale nga Banka dhe për të marrë një kopje të tyre.

• E drejta për korrigjim: Për të korrigjuar çdo të dhënë personale të paplotë ose të pasaktë të përpunuar nga Banka.

• E drejta për fshirje: Të fshihen të dhënat tuaja personale nga Banka nëse zbatohet ndonjë nga kushtet e mëposhtme: të dhënat nuk janë më të nevojshme për qëllimet që janë mbledhur, pëlqimi është tërhequr, të dhënat janë përpunuar në mënyrë të paligjshme, ndër të tjera.

• E drejta për të kufizuar përpunimin: Për të kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara siç parashikohet me ligj.

• E drejta për transportueshmëri të të dhënave: Për të marrë të dhënat tuaja në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina.

• E drejta për të kundërshtuar: Për të kundërshtuar dhe tërhequr pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë.

• E drejta për vendimmarrje të automatizuar: Të mos jetë subjekt i vendimeve të bazuara vetëm në përpunimin e automatizuar. 

Nëse keni ndonjë ankesë, përveç adresimit të tyre në Bankë, mund të kontaktoni edhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

3. Masat e Sigurisë

Kjo politikë e privatësisë përshkruan masat gjithëpërfshirëse që duhen ndjekur për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave tuaja gjatë përdorimit të shërbimeve tona. Qëllimi ynë është të ofrojmë një mjedis të sigurt për aktivitetet tuaja financiare dhe të mbrojmë informacionin tuaj personal kundër aksesit, përdorimit ose zbulimit të paautorizuar.

1. Përditësoni rregullisht fjalëkalimet tuaja me kërkesa komplekse dhe sigurohuni që kredencialet tuaja të ruhen në mënyrë të sigurt dhe të mbeten konfidenciale.

2. Përdorni kompjuterin tuaj personal ekskluzivisht për seancat e Internet Banking dhe mbani një program antivirus të përditësuar dhe një mur zjarri.

3. Fut direkt URL-të bankare, verifiko sigurinë e faqeve të internetit me 'https://' dhe një ikonë dry, dhe kripto të dhënat e ndjeshme gjatë transmetimit dhe ruajtjes.

4. Vërtetoni dërguesin përpara se të hapni emailet dhe shmangni lidhjet ose bashkëngjitjet e dyshimta.

5. Shmangni kryerjen e transaksioneve bankare në kompjuterë publikë ose të përbashkët për të parandaluar aksesin e paautorizuar.

6. Monitoroni rregullisht detajet tuaja të hyrjes për të siguruar asnjë akses të paautorizuar dhe gjithmonë dilni dhe mbyllni shfletuesin tuaj pas përfundimit të transaksioneve.

7. Sigurohuni që të keni akses në Internet Banking përmes faqes zyrtare të internetit dhe sigurohuni që seancat të mbyllen në mënyrë të sigurt.

8. Sigurohuni që të mbani kompjuterin/laptopin dhe shfletuesin e internetit të përdorura për të pasur akses në platformën E-banking Fibank, gjithmonë të përditësuar.

9. Sigurohuni që ta mbani gjithmonë të përditësuar Aplikacionin Mobile Fibank.

Nëse besoni se privatësia juaj është komprometuar, ju lutemi referojuni politikës sonë të privatësisë dhe na kontaktoni menjëherë përmes një prej degëve tona të listuara në faqen tonë të internetit.

Na kontaktoni

Nëse besoni se privatësia juaj është komprometuar ose keni ndonjë pyetje, ju lutemi na kontaktoni në:

Email: info@.al, e-banking@.al

Tel: (+355 4) 2 276702

Drejtoria e Degëve: https://www.fibank.al/en/branches/

ose plotësoni një formular të kërkesës  inquiry form

4. Cookies

Ne përdorim cookie për të përmirësuar përvojën tuaj në faqen tonë të internetit. Këta skedarë të vegjël teksti ndihmojnë që faqja jonë të funksionojë në mënyrë më efikase dhe na ofrojnë informacione se si vizitorët përdorin faqen tonë të internetit. Ne përdorim kukit thelbësorë për funksionalitetin bazë, kukitë e performancës për të kuptuar sjelljen e vizitorëve, kukit e funksionalitetit për cilësimet e personalizuara dhe skedarët e synimeve ose reklamave për të ofruar përmbajtje përkatëse. Ju mund t'i menaxhoni këto cookie në cilësimet e shfletuesit tuaj, por çaktivizimi i tyre mund të ndikojë në performancën e faqes në internet ose vizitoni faqen e internetit të Bankës: https://www.fibank.al/en/tools/client-services