Personal data

INFORMACION
Lidhur me përpunimin e të dhënave personale
(në përputhje me Ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale", dhe ndryshimet përkatëse me Ligjin Nr. 48/2012 dhe Ligjin Nr. 120/2014 të Republikës së Shqipërisë)

Si kontrollues i të dhënave personale, First Investment Bank - Albania ("Fibank" ose "Banka") i përmbahet me përpikëri dispozitave ligjore dhe rregullatore në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale. Kënaqësia e klientit në të gjitha aspektet e saj është një përparësi për ne, veçanërisht kur bëhet fjalë për të dhënat tuaja. Prandaj, ne e konsiderojmë si detyrë të ushtrojmë kujdesin e duhur në përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe të marrim të gjitha masat e mundshme për mbrojtjen e tyre nga veprimet e paligjshme.

Me anë të këtij informacioni ju informojmë për përpunimin e të dhënave tuaja personale, për të drejtat që keni në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, dhe ju sigurojmë informacionin në zbatim Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 dhe ndryshimeve përkatëse me Ligjin Nr. 48/2012 dhe Ligjin Nr. 120/2014 të Republikës së Shqipërisë për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale".

Përmbajtja dhe fushëveprimi i të dhënave të përpunuara janë në përputhje me llojin e produkteve dhe shërbimeve që dëshironi të përdorni, ose po përdorni tashmë. Si një institucion kredie, i licencuar nga Banka e Shqipërisë, Fibank ofron një larmi produktesh bankare. Eshtë qëllimi ynë, përmes standardeve të njohura dhe teknologjive të përparuara, të ofrojmë zgjidhje inovative dhe të sigurta për klientët tanë, si dhe të mbrojmë informacionin dhe të dhënat që na janë besuar.

Informacion në lidhje me kontrolluesin e të dhënave personale dhe detajet e kontaktit:

Kontrolluesi Banka e Parë e Investimeve - Zyra Qendrore

Blvd. Dëshmorët e Kombit

Kullat Binjake, Nr.2 Kati 13/14/15

1019 Tiranë

tel .: (+355 4) 2276 702; 

tel:    0800 0111 

BIC / SWIFT: FINVALTR

www.fibank.al

 

Personi përgjegjës për Mbrojtjen e të Dhënave në Bankën e Parë të Investimeve Albania:

Oficer i Sigurisë së Informacionit

tel: +355 4 22 76 776

e-mail: b.meco@fibank.al

 

Për çfarë qëllimi dhe mbi çfarë baze ne përpunojmë të dhënat tuaja personale?

Banka përpunon të dhënat tuaja personale në bazat e mëposhtme ligjore:

(Në raste të caktuara, përpunimi mund të bazohet në më shumë se një terren)

 

A. Ekzekutimi i një kontrate

Në kryerjen e një kontrate ekzistuese midis jush dhe Bankës, si dhe në marrjen e hapave parakontraktues. Përpunimi është bërë në mënyrë që të mund t'ju ofrojmë produktin ose shërbimin për të cilin keni aplikuar, si dhe për përdorimin e tyre gjatë kohëzgjatjes së kontratës. Kjo perfshin:

• Kryerja e transaksioneve, sigurimi i produkteve dhe shërbimeve të kërkuara;

• Kryerja e analizave;

• Njoftimet mbi performancën;

• Njoftimet mbi ndryshimet e rëndësishme në transaksionet ose kushtet e përdorimit të produktit / shërbimit.

B. Detyrimi ligjor

Pajtueshmëria me detyrimet tona ligjore si:

• identifikimin tuaj, si dhe verifikimin e identifikimit tuaj në përputhje me Ligjin "Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit";

• kryerjen e shkëmbimit automatik të informacionit financiar sipas Ligjit për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare.

• sigurimi i informacionit për organet dhe institucionet shtetërore siç janë gjykatat, prokuroria, zyrat e taksave, zyrat e përmbarimit dhe institucionet e tjera shtetërore sipas kërkesës së ligjit, në përputhje me procedurat përkatëse ligjore;

• kryerja e vlerësimit të aftësive të kreditit dhe vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut në Bankë dhe Grupin e Bankës së Parë të Investimeve.

Si një institucion kredie, ne jemi në përputhje me një numër ligjesh dhe rregullorësh që, përveç sa më sipër, përfshijnë ligje të tilla si Ligji "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", "Për Rimëkëmbjen dhe Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në Bankat, në Republikën e Shqipërisë ”, rregullorja“ Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare, rregulloren “Për transparencën për produktet dhe shërbimet bankare dhe financiare, Ligji“ Për sistemin e pagesave ”, Ligji“ Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e Terrorizmi, Kodi Civil, Kodi i Procedurës Civile, legjislacioni përkatës i taksave dhe kontabilitetit, si dhe rregulloret në lidhje me mbikëqyrjen e veprimtarisë, p.sh. nga Banka e Shqipërisë.

C. Interesi legjitim

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga Banka ose nga një palë e tretë, për shembull në raste të tilla si:

• rishikimi dhe optimizimi i nevojave dhe procedurave analitike për qasje të drejtpërdrejtë të klientit - p.sh. testimi i qëllimeve dhe mënyrave të arritura për të përmirësuar produktet në përputhje me kërkesat e klientëve, duke përmirësuar shërbimin ndaj klientit;

• hulumtimi i tregut, reklamat dhe sondazhet e kryera kur nuk keni kundërshtuar përdorimin e të dhënave tuaja;

• mbikëqyrje video për të mbledhur prova të veprimeve kriminale, ose për të siguruar prova të transaksioneve (për shembull transaksione me ATM) dhe për të mbrojtur klientët dhe punonjësit;

• regjistrimet e telefonit (p.sh. sinjalizimet, njoftimet për instrumentet e humbura të pagesave, sigurimi i informacionit, pyetjet e qendrës së kontaktit);

• dërgimi i komunikimeve në lidhje me produktet dhe shërbimet e përdorura përmes SMS, letrave, postave elektronike, thirrjeve telefonike dhe të tjera, që nuk lidhen me qëllimet e marketingut;

• masat në lidhje me menaxhimin e biznesit, përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve dhe mbajtjen e klientit;

• masat për të mbrojtur punonjësit, klientet dhe pasurine e Bankës (siç është regjimi i hyrjes së Bankës);

• parandalimin dhe hetimin e mashtrimit dhe akteve kriminale;

• garantimin e sigurisë së IT dhe operacioneve të IT të Bankës;

• ankesat dhe pretendimet, mosmarrëveshjet, përfshirë procedurat gjyqësore;

• Menaxhimi i rrezikut në Fibank Albania (p.sh. administrimi i rrezikut operacional në kryerjen e transaksioneve, rreziku i kredisë në përcaktimin e ekspozimeve totale, etj.).

D. Detyra e kryer në interes të publikut

Në rast se kryejmë detyra në interesin publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë kontrolluesit. Në situata të tilla, Banka mund të ndihmojë një autoritet publik duke ndarë të dhëna personale me qëllim parandalimin ose zbulimin e një vepre penale.

E. Miratimi juaj

Në rastet kur ne përpunojmë të dhënat tuaja bazuar në pëlqimin tuaj, përpunimi do të jetë brenda fushës dhe për qëllimet e përcaktuara në pëlqimin tuaj. Çdo pëlqim i dhënë mund të revokohet në çdo kohë sipas kushteve të dokumentit në formën e një kërkese përkatëse të paraqitur nga klienti.

Çfarë të dhënash personale përpunojmë? 

 dhëna personale nënkupton çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (subject subjekti i të dhënave ’); një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet, direkt ose indirekt, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi të tillë si një emër, një numri identifikimi, të dhënash vendndodhjeje, një identifikuesi në internet ose një ose më shumë faktorëve specifik për fizikun, fiziologjikun, identiteti gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror i atij personi fizik.

Përpunimi i të dhënave personale nënkupton çdo operacion ose grup operacionesh që kryhet në të dhëna personale ose në grupe të të dhënave personale, pavarësisht nëse janë apo jo me mjete të automatizuara, të tilla si mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, adaptimi ose ndryshimi, rikthimi, konsultimi , përdorimi, zbulimi me anë të transmetimit, shpërndarjes ose vënies në dispozicion ndryshe, rreshtimi ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.

Informacioni që përpunojmë varet nga produkti / shërbimi për të cilin përdorni ose aplikoni.

Informacione të përgjithshme që përpunojmë për të gjitha produktet / shërbimet - informacione personale (p.sh. emrat, adresa, data dhe vendi i lindjes, kombësia, adresa e postës elektronike, numri i telefonit); të dhënat e verifikimit të identitetit (p.sh. mostra e nënshkrimit); detajet e dokumentit të identitetit (të tilla si numri i kartës së identitetit);

Në varësi të llojit të produktit ne përpunojmë të dhëna për detyrimet ekzistuese kontraktuale (të tilla si informacioni financiar, numrat e llogarisë bankare); informacion në lidhje me statusin tuaj financiar (p.sh. të dhëna mbi aftësinë tuaj të kreditit, vlerësimin ose vlerësimin, etj.); të dhënat e marketingut (reklamimi, shitjet); të dhëna të dokumentuara (p.sh. të dhënat e konsultimit); të dhëna të regjistruara, të dhëna imazhi dhe zëri (p.sh. regjistrime video ose telefoni); informacion nga komunikimi juaj elektronik me Bankën (p.sh. cookies); rezultatet e gjeneruara nga Banka si rezultat i përpunimit; të dhëna për pajtueshmërinë me kërkesat rregullatore.

Banka përdor vendimmarrje të automatizuar, përfshirë profilizimin në përputhje me kërkesat e Nenit 14 të Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008, "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" dhe ndryshimet përkatëse për t'ju dhënë shërbimin më të mirë të mundshëm. Vlerësimi i aspekteve personale është bërë për t'ju informuar në lidhje me produkte dhe shërbime të caktuara. Possibleshtë e mundur që, kur shqyrtohen kërkesat për produkte të caktuara kredie, vendimet të merren pjesërisht pa ndërhyrjen e njeriut mbi bazën e kritereve të paracaktuara për vlerësimin e aftësive të kreditit.

Profilizimi bëhet gjithashtu në zbatimin e dispozitave rregullatore të detyrueshme, të tilla si legjislacioni për masat kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit.

Burimet e informacionit:

Ne mbledhim të dhënat që përpunojmë direkt nga ju, kur ju aplikoni për një produkt ose shërbim të veçantë në internet ose në një zyrë bankare, si dhe gjatë marrëdhënies sonë. Në rastet kur të dhënat personale sigurohen nga një përfaqësues, një përfaqësues i tillë duhet të informojë dhe t'i sigurojë personit që përfaqëson këtë dokument.

Ne gjithashtu përpunojmë informacione që kemi marrë në mënyrë të ligjshme dhe të ligjshme nga regjistrat institucionalë si Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Biznesit, nga publiku i disponueshëm, nga media, ose nga listat e botuara zyrtarisht të personave për të cilët zbatohen sanksionet.

Kush mund të ketë akses në të dhënat tuaja?

Brenda Bankës së Parë të Investimeve-Shqipëri, të dhënat tuaja merren nga ata punonjës që kanë nevojë për qasje në to, për kryerjen e një kontrate, për detyrimet dhe dispozitat rregullative, ose për mbrojtjen e interesave të ligjshme.

Ofruesit e shërbimeve, agjentët, kontraktorët dhe nënkontraktorët me të cilët ne punojmë dhe që kanë marrë përsipër detyrime dhe janë përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale sipas legjislacionit aktual, gjithashtu mund të marrin të dhënat, për shembull: kompanitë që operojnë në fushën e shërbimeve bankare, shërbimet e IT , logjistikë, kompani sigurimesh, telekomunikacion, fotokopjim, mbledhje borxhi, konsulencë, shitje dhe marketing, përfshirë kompanitë nga Grupi i Bankës së Parë të Investimeve për qëllime të menaxhimit të rrezikut; bankat korrespondente, depozituesit, shkëmbimet, operatorët e sistemit të pagesave, tryezat e informacionit, në varësi të shërbimeve që ju ofrojmë.

Banka gjithashtu siguron të dhëna personale të klientëve palëve të treta në përputhje me detyrimet ligjore të zbatueshme për institucionet e kreditit, ose për qëllime të masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, shkëmbimin automatik të informacionit financiar, parandalimin dhe hetimin e mashtrimit në lidhje me bankën aktivitet, si dhe kur është e nevojshme për ofrimin e një shërbimi specifik.

Periudha e ruajtjes së të dhënave tuaja personale:

Banka e Parë e Ivestimeve -Albania ruan të dhënat tuaja personale në përputhje me dispozitat ligjore dhe duke mbrojtur interesat e ligjshëm të Bankës, periudhën e mbajtjes në varësi të llojit të dokumenteve dhe shërbimeve të përdorura. Për shembull, ne zbatim te Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, Banka ruan të dhënat e klientëve për një periudhë 5 vjeçare nga mbyllja e llogarive ose ndërprerja e marrëdhënieve të biznesit. Periudhat e mbajtjes mund të zgjaten më tej, për shembull në rastin e çështjeve gjyqësore, zgjatjen e afatit të parashkrimit për shkak të ndërprerjes, si dhe në zbatimin e dispozitave ligjore dhe kërkesave të autoriteteve mbikëqyrëse.

Banka ruan të dhënat tuaja personale jo më shumë se sa është absolutisht e nevojshme. Në mënyrë që të përmbushim detyrimet tona kontraktuale, ne i mbajmë të dhëna të tilla gjatë gjithë kohëzgjatjes së marrëdhënies me klientin.

Banka mund të mbajë të dhënat tuaja personale pas përfundimit të marrëveshjes së huasë ose ndonjë marrëdhënie tjetër, në mënyrë që të pajtohet me legjislacionin në fuqi, si dhe për raportim, qëllime të tatimeve apo kontabilitetit ose për mbrojtjen e pretendimeve ligjore në lidhje me interesat e saj legjitime. Sapo të mos ekzistoje interesi legjitim, Banka do të ndalojë së përpunuari të dhënat tuaja personale.

Si të ushtroni të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale:

Me paraqitjen e kërkesës / deklaratës në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, çdo person do të ketë përgjigje zyrtare nga Banka brenda afateve ligjore e specifikuara në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Të nderuar klientë,

Ju kujtojmë se Banka e Parë e Investimeve - Albania nuk u dërgon klientëve të saj mesazhe elektronike (e-mail) duke u kërkuar atyre të paraqesin të dhëna personale në internet.

Jeni të lutur të mos jepni ndonjë të dhënë personale, ose ndonjë informacion në lidhje me aksesin tuaj në internet banking, llogaritë tuaja bankare ose kartat. Fjalëkalimet për hyrje janë konfidenciale dhe gjithmonë të njohura vetëm për ju. Një informacion i tillë nuk është i nevojshëm nga Banka, dhe Banka kurrë nuk do ta kërkojë atë nga ju. Në rast se merrni email të llojit të mësipërm, ju lutemi mos u përgjigjeni por kontaktoni me një përfaqësues të bankës.

Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale?

Në zbatim të legjislacionit shqiptar, ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale të përpunuara nga ne:

  1. E drejta për t'u informuar në lidhje me ato të dhëna që janë duke u përpunuar, pse po përpunohen dhe kujt tjetër mund t’i kalohen të dhënat.
  2. E drejta për të patur akses në të dhënat tuaja personale të përpunuara nga Banka dhe marrja e një kopje të tyre;
  3. E drejta për korrigjimin e të dhënave tuaja personale të përpunuara nga Banka në rast se ato janë jo të plota ose të pasakta;
  4. E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave tuaja personale nga Banka nëse vlen ndonjë nga sa vijon: të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur; ju keni tërhequr pëlqimin tuaj dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunim; të dhënat tuaja personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme; etj.
  5. E drejta për të kundërshtuar dhe kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale në rastet e parashikuara nga ligji;
  6. E drejta për transportueshmëri të të dhënave tuaja personale dhe marrjen e të dhënave të tilla në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga pajisjet respektive (me kusht që Banka të ketë aftësinë teknike përkatëse);
  7. E drejta për të kundërshtuar tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë.
  8. E drejta në lidhje me vendimmarrjen dhe profilizimin e automatizuar, bazuar në të cilën subjektet e të dhënave kanë të drejtë të mos i nënshtrohen një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar.

Ankesat tuaja, përvec se pranë Bankes, mund t’i adresoni edhe pranë Komisioneri për Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. http://www.idp.al

 

A jeni i detyruar të na jepni të dhënat tuaja personale?

Brenda marrëdhënies sonë të biznesit, ju jeni të detyruar të siguroni të dhënat personale të kërkuara për fillimin, kryerjen dhe përfundimin e marrëdhënies tuaj me Bankën, si dhe për të siguruar pajtueshmërinë me detyrimet e zbatueshme kontraktuale ose kërkesat ligjore.

 Në rast se nuk siguroni të dhënat dhe dokumentet e nevojshme, ne nuk do të jemi në gjendje të lidhim marrëdhënie kontraktuale me ju, ose të vazhdojmë një marrëdhënie të tillë.