back

Perputhshmeria dhe PPP

Banka e Parë e Investimeve Shqipëri sh.a. është një institucion bankar që ushtron veprimtarinë e vet në bazë të licencës Nr. 19 datë 06.07.2017 të lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Banka zbaton të gjithë kuadrin regullativ ligjor kombëtarë që lidhet me çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Për këtë qëllim Banka zbaton një tërësi rregulloresh, proçedurash dhe udhëzimesh për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

Bank Statute
Shkarko!

Licence per te ushtruar veprimtari bankare
Shkarko!

Wolfsberg Questionnaire
Shkarko!

USA Patriot Act
Shkarko!

FW8BENE Form
Shkarko!

Declaration of Beneficial Owners
Shkarko!

Extract from QRA
Shkarko!

Extract from QKR
Shkarko!

Rreth Nesh