back

Perputhshmeria dhe PPP

Banka e Parë e Investimeve Shqipëri sh.a. është një institucion bankar që ushtron veprimtarinë e vet në bazë të licencës Nr. 19 datë 06.07.2017 të lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Banka zbaton të gjithë kuadrin regullativ ligjor kombëtarë që lidhet me çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Për këtë qëllim Banka zbaton një tërësi rregulloresh, proçedurash dhe udhëzimesh për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

Statusi Sh.a
Shkarko!

Licence per te ushtruar veprimtari bankare
Shkarko!

Wolfsberg Questionnaire
Shkarko!

Patriot Act  
Shkarko!

FATCA Form  
Shkarko!

 
Rreth Nesh