back

Kredi Investimi

Parametrat e Produktit:

Monedha LEKE, EUR, USD
Afati Deri ne 120 muaj
Qellimi Investim ne asete fikse dhe jo-fikse
Kolateral Barre mbi pasuri te paluajtshme
Peng mbi pasuri te luajtshme
Garanci personale te aksionereve
Ripagimi
 • Overdraft: 
  • Interes mujor, principali ne maturim 
 • Kredi: 
  • Keste te barabarta mujore 
  • Grace period ose pagesa te crregullta, sipas planit te investimit

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

 • Kompani me xhiro vjetore te deklaruar mbi 14 milion leke
 • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit 
 • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
 • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa

1. Dokumenta ligjor:

 • NIPT
 • Ekstrakt I QKR
 • Akt Themelimi, Statut
 • ID e administratorit
 • Vertetim nga Permbarimi, Tatim/Taksat, etj
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

2. Dokumenta Financiare:

 • Bilanci
 • Pasqyra te Ardhura dhe Shpenzime
 • Cash flow
 • Kontrata me kliente dhe furnitore
 • Levizjet e llogarive me bankat kryesore qe operon
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

3. Dokumentat e kolateralit

 • Titull pronesie
 • Kartela te fresketa
 • Origjina e prones
 • Sigurim prone
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

Lidhje e Shpejte