back

Kredi Konsumatore "Standarte"

Kur ju nevojitet te mbuloni shpenzimet tuaja te momentit!

Kredia konsumatore "Standard" ju jep avantazhin per te mbuluar shpenzimet tuaja te momentit:

 • Per te blere mobilje
 • Rikonstruksion te apartamentit, shtepise ose makines tuaj
 • Blerje te pajisjeve elektroshtepiake
 • Te paguaje pagesen e shkollimit
 • Pushime apo pakete ekskursioni
 • Perkujdesje shendetesore
 • Mbulimi i shpenzimeve te paparashikueshme
 • Organizimi i ceremonive familjare – martesa, ditelindje, takime familjare etj.
Me termat me preferenciale:
 • Financim deri ne 1 000 000 ALL
 • Vetem me garantore
 • Kohezgjatja me e gjate ne treg
 • Kestet me te ulta mujore
 • Keste mujore te njejta per te patur nje planifikim sa me eficent te buxhetit tuaj mujor
 • Proces vleresimi dhe aprovimi te shpejte

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise Deri ne 1 000 000 ALL
Monedha ALL
Kohezgjatja maksimale
Deri ne 84 muaj
Kolateral
 • Deri ne 250 000 ALL – Asnje garantor personal
 • Nga 250 001 ALL deri ne 500 000 ALL – Nje garantor personal
 • Nga 500 001 ALL deri ne 1 000 000 ALL – Dy garantore personale
Norme vjetore interesi – E ndryshueshme:
Bono Thesari 12M + shtesat
 • ALL: Bono Thesari + 14.50% jo me pak se 17.50%
 • ALL: Bono Thesari + 13.50% jo me pak se 16.50% per klientet qe marrin pagen / asistencen tek Fibank
Pagesa Keste mujore te njejta pergjate gjithe periudhes se kredise
Komision aplikimi 2800 ALL, e aplikueshme kur levrohet kredia
Komision administrimi

1.50%

Per pagamarresit aplikohet 1%

Komision Shlyerje e Parakohshme Si ne tarife,
Komision rinegocimi 2.00% per ndryshimet ne kolateral, norme interesi, terma
Ju gjithashtu perfitoni Produktin: Karte Krediti VISA Classic Category A, i cili eshte subjekt vleresimi i bankes
Informacioni Parakontraktor Shkarko

 

 

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nëse jeni i punësuar ose i vetpunësuar me një qarkullim vjetor më te vogël se 8 000 000 ALL
Nëse plotësoni kushtet e mësipërme dhe dëshironi të aplikoni per nje kredi hipotekore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:
 1. Të plotësoni një formular aplikimi në një prej degëve të FIBANK dhe të paraqiten dokumentat e kërkuar
 2. Të tregohet prona që do të jete kolateral - gjithashtu do te vizitohet nga nje vleresues i pavarur zyrtar dhe do te pergatitet raport vleresimi zyrtar nese kredia aprovohet (paguhet nga aplikanti)
 3. Ne rast aprovimi të formularit te aplikimit duhet:
 •  Te firmoset kontrata e kredise dhe hipotekore
 •  Te bllokohet prona ne favor te FIBANK – te gjitha shpenzimet mbulohen nga aplikanti
 •  Te sigurohet prona ne nje prej shoqerive te sigurimit te caktuar nga Banka

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese (Certifikate e regjistimit te adreses; ose librezen e "Kesh"/"Albtelekom"-it; faturen e fundit te muajit ose certificate hipoteke)
 • Vertetim te ardhure te leshuar nga punedhenesi ose dokumenta personi fizik si me poshte:
  •  Ekstrakt QKR
  •  Deklarim vjetor te ardhurave ne zyren e tatim takses; Bilanci; Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
  •  Pagesat bankare per taksat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore
 • Ne rast ekspozimesh te tjera – kontrata me banka te tjera, institucione etj.

Dokumenta kolaterali:

 • Kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie, e cila transferon finalisht titullin e pronesise tek pronari ekzistues
 • Kontrate te meparshme (blerje/shkembim/dhurimi) ose vendim gjykate ose certificate trashegimie, duke filluar nga transferimi i pare i pronesise nga shteti
 • Leje sheshi ndertimi
 • Leje ndertimi
 • Leje shfrytezimi
 • Kontrate paraprake midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Kontrata finale midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Cdo kontrate (psh kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie ose komisioni per kthimin dhe kompensimin e pronave ish–pronareve etj, e cila verteton transferimin e titullit te pronesise se tokes ne favor te pronarit/ve

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte