back

Kredi Konsumatore/Overdraft me letra me vlere

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise/OVD Deri në 75% te vleres së tregut te Bono Thesarit apo Obligacionit.
Shuma maksimale e financimit do te jete 10 000 000 Lek
Monedha ALL, EUR
Kohezgjatja maksimale Kohezgjatja e OVD do te jete deri ne 1 vit ( e rinovueshme rast pas rasti),
Maturiteti maksimal deri ne 7 vjet ( e negociueshme rast pas rasti)
Kolateral Vlera e tregut e Bono Thesarit apo Obligacionit duhet te mbuloje shumen e kredise konsumatore/Ovd ne masen 133%
Norme vjetore interesi – E ndryshueshme:
Bono Thesari 12M + shtesat
 • ALL: B.THESARI 12M + 0.5% jo me pak se 3.5 % ne rastet kur maturiteti i kredise eshte deri ne 1 vit
 • B.THESARI 12M + 1.25% jo me pak se 3.5 % ne rastet kur maturiteti i kredise eshte me i gjate se 1 vit
 • EUR : Euribor 12 M + 3.5% jo me pak se 3.5%
Pagesa
 • Keste mujore te njejta
 • Regjim overdrafti
 • Pagesa te menjehershme ose
 • Pagesa te crregullta/ te rregullta
Komision aplikimi Pa Komision
Komision administrimi 1.00% 
Komision Shlyerje e Parakohshme Si ne tarife
Komision rinegocimi FALAS per ndryshimet ne kolateral, norme interesi, terma
Informacioni Parakontraktor Shkarko, Shkarko1

 

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Zoteroni nje Bono Thesari apo obligacion te lëshuar nga qeveria shqiptare , regjistruar ne FIBANK

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje kredi konsumatore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit duhet te firmoset kontrata e kredise dhe te perdoren fondet sipas qellimit te deklaruar ne banke;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Për individë të vetëpunësuar, te cilet aplikojne për një ekspozim nën emrin e biznesit (vetë-punësuar): ekstrakti i QKR i Fresket te jete lëshuar brenda 1 muaji nga miratimi i ekspozimit

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte