back

Kredi Konsumatore/Overdraft "Para e ngrire"

Kur ju keni nje depozite, por ju nevojiten financime!

Kredia konsumatore "Para e Ngrire" ju jep avantazhin per te financuar nevojat tuaja te momentit:

 • Pa prishur depoziten tuaj
 • Duke mos kerkuar dokumenta shtese
Me termat me preferenciale:
 • Financim te palimituar, qe varet vetem nga fondet e depozituara
 • Aprovim brenda te njejtes dite
 • Nuk ka limit per kohezgjatjen
 • Ripagesa fleksibel, sipas kerkesave te klientit

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise Nuk ka limit
Monedha EUR, ALL, USD
Kohezgjatja maksimale
Nuk ka limit
Kolateral Peng mbi depoziten e bankes me perkufizimet e meposhtme:
 • 105% mbulim i kredise se kerkuar kur depozita dhe kredia jane ne te njejten monedhe
 • 112% mbulim i kredise se kerkuar kur depozita dhe kredia jane ne monedha te ndryshme
 • Për kreditë Bullet: nëse shuma për t'u bllokuar, bazuar në përcaktimet e mësipërme, është më e ulët se shuma totale e kerkuar në datën e maturimit (principalit dhe të interesit së bashku), mbulimi duhet të jetë 100% e shumës së kerkuar në datën e maturimit (principal dhe interes)
Norme vjetore interesi
Nese interesi i depozites eshte paguar deri ne maturitet, do te merret ne konsiderate per llogaritjen e mbulimit te kredise.
 • EUR: Norme interesi depozite + 1%
 • ALL: Norme interesi depozite + 1%
 • USD: Norme interesi depozite + 1%
Nese depozita dhe monedha jane ne te njejten monedhe por kredia ka maturitet me te gjate se depozita atehere norma e interesit, eshte si me poshte:
 • EUR: EURIBOR + piket, jo me pak se 2.9%
 • ALL: B.Thesari + 0.9%, jo me pak se 3.9%
 • USD: LIBOR + piket, jo me pak se 3.90%
Kritere shtese: Shuma e normes se interest ne secilin nga skenaret e pikes 2 duhet gjithmone te krahasohet me shumen e norms se Depozites qe eshte si kolateral + 1% dhe norma e interest qe eshte me e larte duhet te aplikohet, respektivisht te rregullohet shtesa.
Nese depozita dhe monedha jane ne monedhe te ndryshme dhe pavaresisht nga maturiteti, normat e interesit jane si me poshte:
 • EUR: EURIBOR + piket, jo me pak se 2.9%
 • ALL: B.Thesari + 0.9%, jo me pak se 3.9%
 • USD: LIBOR + piket, jo me pak se 3.90%
Pagesa Keste mujore te njejta, regjim overdrafti, shume te vetme ose plan pagese fleksibel
Komision aplikimi Pa Komision
Komision administrimi 1.00%
Komision Shlyerje e Parakohshme Pa Komision
Komision rinegocimi Pa Komision
Ju gjithashtu perfitoni Produktin: Karte Krediti VISA Classic Category A, i cili eshte subjekt vleresimi i bankes
Informacioni Parakontraktor Shkarko 1 Shkarko2

Produkte speciale të Fibank për Depozitat:

Depozitat

Ju mund te aplikoni per kete produkt nëse:

 • Keni fonde te depozituara në një llogari në Fibank

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje kredi konsumatore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit duhet te firmoset kontrata e kredise dhe te perdoren fondet sipas qellimit te deklaruar ne banke;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Për individë të vetëpunësuar, te cilet aplikojne për një ekspozim nën emrin e biznesit (vetë-punësuar): ekstrakti i QKR i Fresket te jete lëshuar brenda 1 muaji nga miratimi i ekspozimit

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte