back

Kredi Konsumatore Pensionisti

Kur ju jeni nje pensionisti, por ju nevojiten financime!

Kredia konsumatore “Pensionisti” ju jep avantazhin per te financuar nevojat tuaja te momentit:

 • Per te blere mobilje
 • Rikonstruksion te apartamentit, shtepise ose makines tuaj
 • Blerje te pajisjeve elektroshtepiake
 • Pushime apo pakete ekskursioni
 • Perkujdesje shendetesore
 • Mbulimi i shpenzimeve te paparashikueshme
Me termat me preferenciale:
 • Financim deri ne 250 000 ALL
 • Vetem me bashkekredimarres
 • Kohezgjatja me e gjate ne treg
 • Kestet me te ulta mujore
 • Keste mujore te njejta per te patur nje planifikim sa me eficent te buxhetit tuaj mujor
 • Proces vleresimi dhe aprovimi te shpejte

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise Deri ne 250 000 ALL
Monedha ALL
Kohezgjatja maksimale
60 muaj
Kolateral Eshte i detyrueshem nje bashkeaplikant qe ka te ardhura dhe nuk eshte ne moshe pensioni
Norme vjetore interesi – E ndryshueshme:
Bono Thesari 12M + shtesat
B.THESARI 12M + 8.75% jo me pak se 11.75%
Pagesa Keste mujore te njejta
Komision aplikimi Pa Komision
Komision administrimi 1.00%
Komision Shlyerje e Parakohshme Si ne tarife
Komision rinegocimi FALAS per ndryshimet ne kolateral, norme interesi, terma
Informacioni Parakontraktor Shkarko

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar ne moshe pensioni

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje kredi konsumatore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit duhet te firmoset kontrata e kredise dhe te perdoren fondet sipas qellimit te deklaruar ne banke;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese (Certifikate e regjistimit te adreses; Libreze ose faturen e "OSHE"-se/"Albtelekom"-it; faturen e fundit te muajit ose certifikate hipoteke)
 • Per Pensionistin: Kopje e librezes se pensionit
 • Per Bashkekredimarresin: Vertetim te ardhure te leshuar nga Punedhenesi, se bashku me nje levizje te llogarise nga banak ku paga eshte transferuar per 6 muajt e fundit ose respektivisht librezen e sigurimeve shoqerore te paguara ose dokumentat si i vetpunesuar si me poshte:
  •  Ekstrakt QKR
  •  Deklarim vjetor te ardhurave ne zyren e tatim takses; Bilanci; Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
  •  Pagesat bankare per taksat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore
 • Ne rast ekspozimesh te tjera – kontrata me banka te tjera, institucione etj.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte