back

Llogari Speciale per Noteret

Llogaria speciale per notere eshte nje marrveshje midis bankes dhe nje noteri per nje periudhe te pacaktuar kohe,nga e cila mund te ekzekutohen te gjitha transaksionet e ketij aktiviteti.

Avantazhet:

• Nuk kerkohet shume minimale per hapjene llogarise
• Nuk ka komision mirembajtje
• Nuk ka komision per celjen e llogarise
• Nuk ka komision per mbylljen e llogarise pas 6 muajsh
• Njerrjet e levizjeve te llogarise pa komision brenda muajit te kerkuar

Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

Dokumentat e kerkuara:

• Id ose pasaporte e perfaqesuesit ligjor
• Licenca leshuar nga Ministria e Drejtesise
• NIPT or QKR
• Certifikata e leshuar nga zyra e Taksave per ushtrimin e aktivitetit
• Adresa e aktiviteti: Deklarata nga Ministria e Drejtesise
• Dokumentata shtese te kerkuara nga departamenti ligjor

 

 

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Llogarite

Lidhje e Shpejte