back

Leasing

Parametrat e Produktit:

Monedha LEKE, EUR, USD
Shuma
  • Deri ne EUR 350,000 ose ekuivalent
  • Deri ne 70% te objektit te financimit
Afati
  • Deri ne 84 muaj
Qellimi
  • Investim ne asete te levizshme per kompanine
  • Blerje makine per individe
Kolateral
  • Objekti I financimit (rregjistruar ne emer te FIBank)
    Garacni personale e aksionereve
Ripagimi
  • Keste te barabarta mujore
  • Grace period ose pagesa te crregullta, sipas planit te investimit

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

  • Individe dhe kompani
  • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit 
  • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
  • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa

1. Dokumenta ligjor:

  • NIPT
  • Ekstrakt i QKR
  • Akt Themelimi, Statut
  • ID e administratorit
  • Vertetim nga Permbarimi, Tatim/Taksat, etj
  • Dokumenta te tjera sipas rastit

2. Dokumenta Financiare:

  • Bilanci
  • Pasqyra te Ardhura dhe Shpenzime
  • Cash flow
  • Kontrata me kliente dhe furnitore
  • Levizjet e llogarive me bankat kryesore qe operon
  • Dokumenta te tjera sipas rastit

Lidhje e Shpejte