Avantazhet

Interes preferencial

Maturiteti

20 vjet

Qellimi

Per cdo nevoje

Shuma maksimale

Deri ne 10 000 000 Leke

Ju keni mundesine te:

• Rinovimin e shtepise / njesise / zyres

• Blerjen e mobiljeve per shtepine ekzistuese ose shtepine e re

• Blerjen e makines se perdorur

• Trajtim mjekesor

• Rifinancimin e detyrimeve te tjera

• Borxhi ndaj paleve te treta

• Mbulimi i shpenzimeve te studimit

• Nevoja te tjera financiare

 

Perfitoni nga:

• Norma  interesi preferenciale

• Afati i ripagimit - deri ne 20 vjet

• Shuma maksimale e kredise - deri ne 10 milion leke

• Shuma e pakufizuar e huase deri ne 75% financim nga vlera e tregut te prones.

• Nuk kerkohen kosto shtese te sigurimit te jetes - jo e detyrueshme

• Pagesa ne keste te barabarta mujore

• Nuk kerkohen dokumenta per planin e investimit per financim deri ne 5 milion leke.

Shuma maksimale e kredise

Deri ne 75% te vleres se tregut te prones te vendosur si kolateral

Deri ne 5 milion Leke - qellimi i huase duhet te specifikohet, por nuk kerkohen dokumente justifikuese

 

Shuma maksimale e kredise10 000 000 Leke
MonedhaEUR, Leke 
Periudha e ripagimit   

Shuma e huase deri ne 5 milion Leke - maksimumi 180 muaj

Shuma e huase nga 5 milion Leke - 10 milion - maksimum 240 muaj

Komision aplikimi        

Per kredi deri ne 3 000 000 Leke, komisioni 5 000 Leke

Per kredi mbi 3 000 000 Leke, komisioni 7 000 Leke

 

KolateraliPasuri te paluajtshme ne ndertese administrative ose ndertese banimi, te vendosura ne qytetet kryesore ku eshte i pranishem FIBANK
Tarifa e vleresimit te pasurise   Paguhet nga klienti
Norma e interesit

 Ne rastet kur nuk kerkohen dokumente per planin e investimit dhe shumen e kredise deri ne 5 milion:

 

 • T-bills 12M + 2.5%, jo me pak se 4.9%

 • Euribor 12M + 4%, jo me pak se 4%

 

Ne rastet kur kerkohen dokumente per planin e investimit dhe shuma e kredise deri ne 10 milion 

 

• 2.9% fiks per vitin e pare dhe BThesari 12M + 2.5%, jo me pak se 4.9% per periudhen e mbetur

• 1.9% fiks per vitin e pare dhe Euribor 12M + 4% jo me pak se 4% per periudhen e mbetur

 

Shpenzime te mundshme shtese per kredine

Kostot shtese qe paguhen nga kredimarresi te cilat nuk jane perfshire ne koston totale te kredise:

• tarifat per noterizimin e kontratave te kredise dhe hipotekes 

• tarifat shteterore te bllokimit te kolateraleve ne favor te Bankes

• tarifa e vleresimit te prones

Mbyllja e parakoheshme e krediseNe rast se huamarresi deshiron te ushtroje te drejten e tij per te shlyer parakohe nje pjese ose te gjitha detyrimet e tij sipas marreveshjes se huase, huamarresi do te paraqese nje kerkese me shkrim ne Banke qe permban madhesine e shumes se ripagimit dhe daten ne te cilen Huamarresi deshiron te shlyeje nje shume te tille.
Komisioni i shlyerjes se parakohsheme eshte:
  • 2% nese ka ngelur me shume se 1 vit deri ne maturimin e kredise dhe
  • 1% nese ka ngelur me pak se 1 vit deri ne maturimin e kredise.
Pas shlyerjes se pjesshme te kredise nje nga opsionet e meposhtme eshte ne dispozicion sipas zgjedhjes se huamarresit:

• zvogelimin e shumes se kestit te kredise dhe mbajtja e te njejtit maturitet te kredise

• zvogelimin I maturitetit te kredise dhe mbajtjen e te njetit kest kredie;

• nje kombinim i te dy opsioneve te pershkruara me siper.

Ju mund te aplikoni per nje Kredi ne Fibank nese jeni:

 

• nje shtetas shqiptar

• jeni i punesuar ose i vetepunesuar me nje xhiro vjetore jo me shume se 14 000 000 Leke

 

Nese i plotesoni kerkesat e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje kredi hipotekore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 

1. Te plotesoni formularin e aplikimit ne nje nga deget e FIBANK dhe te paraqesni dokumentet e kerkuara

2. Do te kryhet nje vleresim dhe  inspektim i prones se ofruar si kolateral

 

DOKUMENTAT

Dokumentat qe vertetojne te ardhurat e huamarresit / bashke-huamarresit:

  • Vertetim i  te ardhurave  gjate gjashte muajve te fundit ose vertetim i kontributeve te sigurimeve shoqerore i gjeneruar ne menyre elektronike nga punesimi/vetepunesimi.
  • Dokumentacion qe verteton te ardhura te tjera si kontrata qeraje, te ardhura nga biznesi, etj.
  • Kopjet e kontratave te huase, overdrafteve, si dhe vertetim mbi detyrimin aktual nga banka te tjera.
  • Dokument qe justifikon qellimin e kredise si psh. preventiv punimesh, deklarate borxhi, kontrata per kredi nga bankat e tjera, etj.

 

Dokumentacioni per pasurine e paluajtshme qe do te perdoret si kolateral per kredine:

 

1. Certifikate pronesie e prones, kartel e fresket e leshuar nga ASHK dhe me date leshimi jo me shume se 3 muaj

2. Origjina e kolateralit: Transaksioni i fundit i cili tregon transferimin e titullit te pronësisë së pronës tek pronarët ekzistues

 

Ne rast se shitesi eshte nje individ

  1. Kopjen e Pasaportes se shitesit (e vlefshme) + nje kopje e certifikates familjare. Nese shitesi eshte martuar atehere edhe nje kopje te I.D. te bashkeshortit (pasaporte e vlefshme).

Ne rast se shitesi eshte nje person juridik:

  • Ekstrakt i leshuar nga Regjistri Tregtar jo me vone se 10 dite kalendarike para dates se aplikimit; (gjeneruar nga e-Albania)
  • Statusi i kompanise; (gjeneruar nga e-Albania)
  • Vendimi i organit kompetent te Kompanise per hipotekimin e pasurise dhe perfaqesuesin e nevojshem (nese eshte e nevojshme) personit i cili sipas Rregulloreve ka te drejte per nenshkrim.