Fibank është licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare:

Për veprimtarinë ndërmjetësuese të ushtrimit (broker/tregtar) në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë në bursë dhe në tregun e shitjes me pakicë me vendimin Nr. 94 të datës 29/09/2010. Në këtë aktivitet përfshihen:

Shërbimet e veçanta:

  • Blerja dhe shitja e letrave me vlerë në një urdhër të klientit nëpërmjet marrjes dhe ekzekutimit të porosive;
  • Kryerja e shitjeve pa ndonjë detyrim për riblerje; Blerja dhe shitja e letrave me vlerë në emër dhe për llogari të vet

Shërbimeve Ndihmëse:

  • Këshilla të rastësishme për klientët lidhur me blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë;
  • Mirëmbajtja e Llogarive për letrat me vlerë në formë të dematerializuar ose të materializuar;
  • Shërbimet që lidhen me blerjen dhe shitjen.