Monedha

ALL, EUR, USD, GPB

Llogaria Rrjedhese

Mbani paratë tuaja të lira në llogari rrjedhëse me kosto të ulëta pranë FIbank!

Perdorimi:

• Depozitime dhe tërheqje
• Transferta brënda dhe jashtë vëndit
• Pagesa për të tretët
• Pagesa faturash për utilitete,tatime,taksa,etj
• Pagesa automatike periodike (në shuma fikse, brënda Fibank)
• Pagesa për kredi dhe karte krediti

Avantazhet e të pasurit një llogari rrjedhëse pranë bankës tonë:
• Fonde të disponueshme dhe fleksibël në cdo moment për të kryer transaksione pa limit
• Mundësi hapjeje në disa monedha: LEK, EUR, USD, GBP
• Pa komision për celje llogarie
• Pa komision për mbyllje llogarie pas 6 muajsh nga celja
• Nxjerrje lëvizjesh llogarie një herë në muaj pa komision

Perfitimet:

• Paisje me Kartë debiti "Visa Contactless" pa komision shtesë
• Shërbim E-banking për të parë llogarinë dhe lëvizjet në cdo kohë pa komision

Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

Ju mund të hapni një llogari rrjedhëse: 

  • Në çdo degë Fibank
  • Ose online në degën virtuale për klentët e rregjistruar. Ju mund të hapni një llogari rrjedhëse:Ju mund të hapni një llogari rrjedhëse:

Dokumentat e kërkuara për rregjistrimin si klient: 

  • Një kartë identiteti
  • Ose pasaportë personale