Monedha

ALL, EUR, USD

Avantazh

Nuk ka komision mirembajtje

Llogari Speciale per Noteret

Llogaria speciale per notere eshte nje marrveshje midis bankes dhe nje noteri per nje periudhe te pacaktuar kohe, nga e cila mund te ekzekutohen te gjitha transaksionet e ketij aktiviteti.

 

Avantazhet:

• Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e llogarise
• Nuk ka komision mirembajtje
• Nuk ka komision per celjen e llogarise
• Nuk ka komision per mbylljen e llogarise pas 6 muajsh
• Njerrjet e levizjeve te llogarise pa komision brenda muajit te kerkuar

Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

Dokumentat e kerkuara:

 

• ID ose pasaporte e perfaqesuesit ligjor
• Licenca leshuar nga Ministria e Drejtesise
• NIPT or QKR
• Certifikata e leshuar nga zyra e Taksave per ushtrimin e aktivitetit
• Adresa e aktiviteti: Deklarata nga Ministria e Drejtesise
• Dokumentata shtese te kerkuara nga departamenti ligjor