back

Kredi për Kapital Qarkullues

Parametrat e Produktit:

Monedha LEKE, EUR, USD
Shuma Deri 140,000,000 LEKE (ose ekuivalent ne monedhe tjeter)
Afati
 • Overdraft: 12 muaj 
 • Kredi: deri ne 36 muaj
Qellimi Kapital qarkullues
Kolateral
 • Barre mbi pasuri te paluajtshme 
 • Peng mbi pasuri te luajtshme 
 • Garanci personale te aksionereve
Ripagimi
 • Overdraft: Interes mujor, principali ne maturim
 • Kredi: Keste te barabarta mujore

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni: 

 • Kompani me xhiro vjetore te deklaruar mbi 14 000 000 leke
 • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit 
 • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
 • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa

1. Dokumenta ligjor:

 • NIPT
 • Ekstrakt i QKR
 • Akt Themelimi, Statut
 • ID e administratorit
 • Vertetim nga Permbarimi, Tatim/Taksat, etj
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

2. Dokumenta Financiare:

 • Bilanci
 • Pasqyra te Ardhura dhe Shpenzime
 • Cash flow
 • Kontrata me kliente dhe furnitore
 • Levizjet e llogarive me bankat kryesore qe operon
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

3. Dokumentat e kolateralit

 • Titull pronesie
 • Kartela te fresketa
 • Origjina e prones
 • Sigurim prone
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

Lidhje e Shpejte