back

Kredi Investimi

Parametrat e Produktit:

Monedha LEKE, EUR, USD
Afati Deri ne 120 muaj
Qellimi Investim ne asete fikse dhe jo-fikse
Kolateral Barre mbi pasuri te paluajtshme
Peng mbi pasuri te luajtshme
Garanci personale te aksionereve
Ripagimi
 • Kredi: 
  • Keste te barabarta mujore 
  • Grace period ose pagesa te crregullta, sipas planit te investimit
 • Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

  • Kompani me xhiro vjetore te deklaruar mbi 14 milion leke
  • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit 
  • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
  • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa

  1. Dokumenta ligjor:

  • NIPT
  • Ekstrakt I QKR
  • Akt Themelimi, Statut
  • ID e administratorit
  • Vertetim nga Permbarimi, Tatim/Taksat, etj
  • Dokumenta te tjera sipas rastit

  2. Dokumenta Financiare:

  • Bilanci
  • Pasqyra te Ardhura dhe Shpenzime
  • Cash flow
  • Kontrata me kliente dhe furnitore
  • Levizjet e llogarive me bankat kryesore qe operon
  • Dokumenta te tjera sipas rastit

  3. Dokumentat e kolateralit

  • Titull pronesie
  • Kartela te fresketa
  • Origjina e prones
  • Sigurim prone
  • Dokumenta te tjera sipas rastit

  Lidhje e Shpejte