back

Overdraft per Invalide

Nëse merrni pagën në Fibank, përdoreni në maksimum! 

Overdrafti eshte nje limit i aprovuar qe paraqitet me balance debitore ne llogarine e pages, per te financuar nevojat afatshkurtra per likuiditet. Ajo eshte e lidhur e me nje karte debiti. Ky produkt perfitohet vetem nga klientet qe ju kreditohet paga prane bankes sone. 

Ju jep avantazhe si më poshtë:

 • Perdorimit te nje produkt kredie pa nje plan pagese fiks
 • Perdorimit te kartes se debitit per te paguar ne dyqane dhe on-line
 • Terheqjes se fondeve pa komision nga nje ATM FIBANK
Nese perdorni overdraft ne karte debiti, ju perfitoni:
 • Siguri dhe pavaresi - keni akses perdorimi deri ne 4 paga pergjate gjithe kohes
 • Efektivitet – interesi qe duhet te paguani llogaritet vetem mbi shumen e perdorur
 • Fleksibilitet – perdorimi dhe pagesa varen nga ju – aksesoni fondet duke perdorur nje ATM ose POS dhe jeni te pavarur nga orari I punes se deges
 • Vleresim dhe aprovim i shpejte – limit deri ne nje page eshte i paraaprovuar pa asnje kerkese shtese

Parametrat e produktit:

 

Shuma maksimale e kredise

Deri ne nje pagese asistence mujore neto

Nje pagese mujore paraaprovohet

Monedha ALL
Kohezgjatja maksimale

12 muaj, ne varesi te dites se fundit te certificates se paaftesise

Norma vjetore e interesit fikse:

ALL: 11.90%

Pagesa Regjim overdrafti
Komision administrimi 2.00%
Informacioni Parakontraktor Shkarko

 

 

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Jeni i certifikuar si invalid
 • Ju merrni asistencen mujore ne llogarine tuaj ne FIBANK

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje overdraft ne karte elektronike debiti ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit - te firmosni mareveshjen e overdraftit ;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje karte ID ose pashaporte
 • Vertetim nga bashkia qe specifikon afatin perfundimtar te paaftesise (pass books)
 • Ne rast ekspozimesh te tjera – kontratat me banka te tjera, institucionet etj pervec rasteve kur nuk eshte nevoja per investigim te ardhurash

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte