back

Overdraft ne Karte Debiti

Nëse merrni pagën në Fibank, perdoreni në maksimum!

Overdrafti eshte nje limit i aprovuar qe paraqitet me balance debitore ne llogarine e pages, per te financuar nevojat afatshkurtra per likuiditet. Overdrafti eshte i lidhur  me nje karte debiti. Ky produkt perfitohet vetem nga klientet qe paga ju kreditohet  prane bankes sone.
Ju jep avantazhin e:

 • Perdorimit te nje produkt kredie pa nje plan pagese fiks
 • Perdorimit te kartes se debitit per te paguar ne dyqane dhe on-line
 • Terheqjes se fondeve pa komision nga nje ATM FIBANK
Nese perdorni overdraft ne karten e debitit, ju perfitoni:
 • Siguri dhe pavaresi - keni akses perdorimi deri ne 4 paga pergjate gjithe kohes
 • Efektivitet – interesi qe duhet te paguani llogaritet vetem mbi shumen e perdorur
 • Fleksibilitet – perdorimi dhe pagesa varen nga ju – aksesoni fondet duke perdorur nje ATM ose POS dhe jeni te pavarur nga orari I punes se deges
 • Vleresim dhe aprovim I shpejte – limit deri ne nje page eshte I paraaprovuar pa asnje kerkese shtese

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise

Deri ne gjashte paga neto

Nje page neto eshte e paraaprovuar pa investiguar mbi te ardhurat

Monedha ALL, EUR
Kohezgjatja maksimale

12 muaj, dy muaj perpara maturimit mund te rinovohet nese te dyja palet bien dakord

Norma vjetore e interesit fikse:

ALL: 11.90%

EUR: 11.90%

Pagesa Regjim overdrafti
Komision administrimi 1.00%
Informacioni Parakontraktor Shkarko

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nese Jeni i punesuar me nje kontrate pune te vazhdueshme
 • Ju merrni pagen ne llogarine tuaj ne FIBANK

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje overdraft ne karte elektronike debiti ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit - te firmosni mareveshjen e overdraftit ;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese (Certifikate e regjistimit te adreses; ose librezen e "OSHSE"/"Albtelekom"-it; faturen e fundit te muajit ose certificate hipoteke) dhe harten e shtepise
 • Ne rast ekspozimesh te tjera - kontratat me bank ate tjera, institucionet etj pervec rasteve kur nuk eshte nevoja per investigim te ardhurash

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte