Biznes_llogarite

back

Llogarite - Kuadri Rregullator

Te nderuar kliente,

Ne deshirojme tju informojme se Fibank Albania për kontratat e konsumatorëve të saj aplikon kushtet e përgjithshme për hapjen dhe mbajtjen e llogarive bankare dhe për kryerjen e shërbimeve të pagesave si dhe ajo bazohet në rregullat e Bankës së Shqipërisë nr 53, datë 26.09 .2007 "Për funksionimin e sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare - AIPS"; nr 55, datë 26.09 .2007 "për funksionin e sistemit shqiptar te kleringut elektronik" - AECH"; nr 12, datë 23.02.2011 mbi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren "për funksionimin e pagesave ndërbankare shqiptare të sistemit AIPS" dhe "Për funksionimin e Clearing House Automated System-AECH"

Në përputhje me kërkesat rregullatore ne kemi siguruar për ju Kushtet e përgjithshme të kontratave për konsumatorët për hapjen dhe mbajtjen e llogarive bankare dhe për kryerjen e shërbimeve të pagesave (Kushtet dhe Termat e përgjithshme)

Fibank Albania, duke pasur parasysh rolin e tij sistemi bankar shqiptar do të vazhdojë si më parë që të informojë menjëherë klientët e saj për ndryshimet në kuadrin rregullativ dhe në normat e interest bankar.

Llogarite

Lidhje e Shpejte