back

Llogarite

Fleksibilitet në menaxhimin e paravave tuaja. 

Çfarë mund të bëni me llogarinë tuaj: 

  • Depozitime dhe tërheqje
  • Transferta brënda dhe jashtë vëndit
  • Pagesa për të tretët
  • Pagesa faturash për utilitete,tatime,taksa,etj
  • Pagesa automatike periodike (në shuma fikse, brënda Fibank)
  • Pagesa për kredi dhe karte krediti

Legjislacioni:

Ne deshirojme tju informojme se Fibank për kontratat e konsumatorëve të saj aplikon kushtet e përgjithshme për hapjen dhe mbajtjen e llogarive bankare dhe për kryerjen e shërbimeve të pagesave si dhe ajo bazohet në rregullat e Bankës së Shqipërisë nr 53, datë 26.09 .2007 "Për funksionimin e sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare - AIPS"; nr 55, datë 26.09 .2007 "për funksionin e sistemit shqiptar te kleringut elektronik" - AECH"; nr 12, datë 23.02.2011 mbi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren "për funksionimin e pagesave ndërbankare shqiptare të sistemit AIPS" dhe "Për funksionimin e Clearing House Automated System-AECH".

Në përputhje me kërkesat rregullatore ne kemi siguruar për ju Kushtet e përgjithshme të kontratave për konsumatorët për hapjen dhe mbajtjen e llogarive bankare dhe për kryerjen e shërbimeve të pagesave (Kushtet dhe Termat e përgjithshme).

Fibank, duke pasur parasysh rolin e tij në sistemin bankar shqiptar do të vazhdojë si më parë që të informojë menjëherë klientët për ndryshimet në kuadrin rregullativ dhe në normat e interest bankar.

Llogarite

Lidhje e Shpejte