Biznes_llogarite

back

Llogaritë për Qëllime të Vecanta

  • Fibank ju ofron mundësinë për të hapur llogari të speciale që lidhen me plotësimin e disa kushteve të paracaktuara mbi mbylljen e marrëveshjeve nga persona fizikë ose juridikë, për shembull, blerja e një pasuri të patundshme, etj
  • Një marrëveshje trepalëshe është bërë në mes të Bankës, entiteti juridik - përfituesit te fondeve dhe një personi të tretë - Pala urdhëruese. Fondet mund të përdoren menjëherë pasi kushtet e marrëveshjes jane kontrolluar.
  • Llogaritë Escrow mund të hapet nga individët dhe subjektet juridike, të cilët duhet të plotësojnë dhe të paraqesin një kërkesë për hapjen e llogarisë bankare në një nga degët e Bankës . Personat juridikë dhe pronarët e vetem paraqesin te njejtat dokumente si ato që kërkohen për hapjen e llogarisë rrjedhese.
  • Llogaria e veçantë mund të hapet në LEK, EUR, USD ose GBP sipas nevojave se klientit.

Aplikohen tarifat dhe komisionet te cilat jane ne perputhje me Kushtet dhe Termat efektive te Bankës.

 

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Llogarite

Lidhje e Shpejte