Biznes_llogarite

back

Llogaria Rrjedhëse

Llogaria rrjedhese prane Fibank ju ofron mundesi per pagesat te ndryshme te kompanise tuaj dhe ne te njejten kohe per te marre informacion ne kohe reale.

Ju keni mundesine :

 • Te hapni nje llogari per kompanine tuaj ne monedhen qe ju preferoni - Lek, Euros, Usd ose Paund Britanik;
 • Te perdorni fondet e llogarise tuaj nga cdo dege e Bankes;
 • Kryerjen e pagesave ne cash dhe jo ne cash, per te marre dhe derguar fonde transfertash ne monedhen kombetare dhe ate nderkombetare;
 • Marrja e informacionit ne kohe reale;
 • Te perdorni degen Virtuale te Bankes;
 • Te merrni informacion ne lidhje me balancat dhe levizjet e llogarise suaj ne secilen dege te Bankes te cilen ju keni zgjedhur.

Ju mund te hapni nje llogari rrjedhese me Banken e Pare te Investimeve duke u paraqitur prane cdo dege te Bankes e cila eshte me e pershtatshme per ju.

Ju duhet te paraqisni keto dokumenta:

Per persona juridik dhe Pronare te Vetem:

 • Kerkese per hapje llogarie
 • Specimen i firmave te personave te cilet do te kene te drejten per te disponuar fondet ne llogari ne emer te mbajtesit te llogarise dhe nje kopje e kartave te tyre te identitetit, ku ne kete kopje te jete edhe firma ne menyre qe te verifikojme pelqimin e tij/saj per kete kopje - per tu plotesuar ne degen e Bankes;
 • Kopje te certifikuar te aktit te autorizimit te personave qe kane te drejte per te disponuar fonde ne llogari;
 • Kopje e Statutit te Kompanise;
 • Kopje e aktit te themelimit;
 • Ekstrakt nga QKR

Per Personat juridik te huaj:

 • Dokumenta zyrtare qe vertetojne rregjistrimin kombetar te personit juridik te huaj;
 • Kerkese per te hapur llogari drejtuar Bankes dhe te nenshkruar nga perfaqesuesi ligjor i mbajtesit ose ten je personi tjeter te autorizuar ne baze te regjistrimit ne gjykate te personit, nje kerkese e tille ku te saktesohen emrat e personave te cilet do te kene te drejte per te menaxhuar llogarine si dhe te drejtat qe ju jane dhene atyre.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Llogarite

Lidhje e Shpejte