back

Leasing

Parametrat e Produktit:

Monedha LEKE, EUR, USD
Shuma
 • Deri ne EUR 350,000 ose ekuivalent
 • Deri ne 70% te objektit te financimit
Afati
 • Deri ne 84 muaj
Qellimi
 • Investim ne asete te levizshme per kompanine
 • Blerje makine per individe
Kolateral
 • Objekti I financimit (rregjistruar ne emer te FIBank)
  Garacni personale e aksionereve
Ripagimi
 • Keste te barabarta mujore
 • Grace period ose pagesa te crregullta, sipas planit te investimit

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

 • Individe dhe kompani
 • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit 
 • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
 • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa

1. Dokumenta ligjor:

 • NIPT
 • Ekstrakt i QKR
 • Akt Themelimi, Statut
 • ID e administratorit
 • Vertetim nga Permbarimi, Tatim/Taksat, etj
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

2. Dokumenta Financiare:

 • Bilanci
 • Pasqyra te Ardhura dhe Shpenzime
 • Cash flow
 • Kontrata me kliente dhe furnitore
 • Levizjet e llogarive me bankat kryesore qe operon
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

Lidhje e Shpejte