back

Kredi për Biznese të Vogla

Parametrat e Produktit:

Monedha ALL, EUR
Shuma Deri ne LEKE 5,000,000 (ose ekuivalent ne monedhe tjeter)
Afati
 • Investim ne pasuri te luajtshme deri ne 36 muaj 
 • Investim ne pasuri te paluajtshme deri ne 60 muaj 
 • Overdraft 12 muaj 
 • Kapital qarkullues deri ne 36 months 
Qellimi
 • Investim ne asete fikse dhe te levizshme
 • Nevoja per capital qarkullues
Kolateral Deri në 2,000,000  LEKE 
 • Garanci personale e pronarit te biznesit 
 • Peng mbi pasuri te luajtshme ose 
 • Barre mbi pasuri te paluajtshme

Nga 2,000,001 LEKE deri në 5,000,000 LEKE 
 •  Barre mbi pasuri te paluajtshme 
Ripagimi
 • Overdraft: Interes mujor, principali ne maturim
 • Kredi: Keste te barabarta mujore

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

 • Persona fizik - persona te vetepunesuar dhe kompani me xhiro vjetore te deklaruar deri ne 14,000,000 LEKE 
 • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit 
 • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit 
 • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa
 • 1.Dokumenta ligjor:

  - NIPT
  - Ekstrakt I QKR
  - Akt Themelimi, Statut
  - ID e administratorit
  - Vertetim nga Permbarimi, Tatim/Taksat, etj
  - Dokumenta te tjera sipas rastit

  2. Dokumenta Financiare:

  - Bilanci
  - Pasqyra te Ardhura dhe Shpenzime
  - Cash flow
  - Kontrata me kliente dhe furnitore
  - Levizjet e llogarive me Bankat kryesore qe operon
  - Dokumenta te tjera sipas rastit

  3. Dokumentat e kolateralit

  - Titull pronesie
  - Kartela te fresketa
  - Origjina e prones
  - Sigurim prone

   

  Lidhje e Shpejte