back

Kredi Konsumatore "VIP"

Kur ju nevojitet te mbuloni shpenzimet tuaja te momentit!

Kredia konsumatore "VIP" ju jep avantazhin per te mbuluar shpenzimet tuaja te momentit:

 • Per te blere mobilje
 • Rikonstruksion te apartamentit, shtepise ose makines tuaj
 • Blerje te pajisjeve elektroshtepiake
 • Te paguaje pagesen e shkollimit
 • Pushime apo pakete ekskursioni
 • Perkujdesje shendetesore
 • Mbulimi i shpenzimeve te paparashikueshme
 • Organizimi i ceremonive familjare – martesa, ditelindje, takime familjare etj.
Me termat më preferenciale:
 • Financim deri ne 2 000 000 ALL
 • Vetem me bashkekredimarres
 • Kohezgjatja me e gjate ne treg
 • Kestet me te ulta mujore
 • Keste mujore te njejta per planifikim eficent te buxhetit tuaj mujor
 • Proces vleresimi dhe aprovimi te shpejte

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise Deri ne 2 000 000 ALL
Monedha ALL
Kohezgjatja maksimale
Deri ne 84 muaj
Kolateral
 • Deri ne 500 000 ALL – Asnje garantor personal
 • Nga 500 001 ALL deri ne 2 000 000 ALL – Nje garantor personal (nese ai/ ajo eshte i/e martuar atehere garantor do te jete bashkeshorti/ ja ose ne te kundert dikush tjeter i pranuar nga banka) 
Norme vjetore interesi

5.5%fiks nese maturiteti i kredise eshte deri ne 2 vjet.

5.5% fiks per 2 vitet e para; B.THESARI 12M + 6.5 % jo me pak se 9.5% me pas

* Per pagamarresit norma e interesit qe do aplikohet eshte: 5.5% fiks për vitin e pare; B.thesari 12M + 5.5% jo me pak se 8.5%

Pagesa Keste mujore te njejta pergjate gjithe periudhes se kredise
Komision aplikimi 2800 ALL, e aplikueshme kur levrohet kredia
Komision administrimi 1.00%
Komision Shlyerje e Parakohshme 1.00% ne qofte se kredia ripaguhet ne vitin e pare te periudhes fikse; 0.5% ne qofte se kredia paguhet ne vitin e dytre te periudhes fikse; 0% ne qofte se kredia ripaguhet ne periudhen kur fillon norma e interesit e ndryshueshme
Komision rinegocimi 2.00% per ndryshimet ne kolateral, norme interesi, terma llogaritur mbi pjesen e papaguar ne momentin e rinegocimit
Ju gjithashtu perfitoni Produktin: Karte Krediti VISA Classic Category A, i cili eshte subjekt vleresimi i bankes
Informacioni Parakontraktor Shkarko

 

 

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nese jeni i punesuar ose i vetpunesuar me nje qarkullim vjetor me te vogel se 8 000 000 ALL

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje kredi konsumatore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit duhet te firmoset kontrata e kredise dhe te perdoren fondet sipas qellimit te deklaruar ne banke;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese (Certifikate e regjistimit te adreses; Libreze ose Fature "OSHE"-se/"Albtelekom"-it; faturen e fundit te muajit ose certificate hipoteke)
 • Vertetim te ardhure te leshuar nga Punedhenesi, se bashku me nje levizje te llogarise nga banka ku paga eshte transferuar per 6 muajt e fundit ose respektivisht librezen e sigurimeve shoqerore te paguara ose dokumentat si i vetpunesuar si me poshte:
  •  Ekstrakt QKR
  •  Deklarim vjetor te ardhurave ne zyren e tatim takses; Bilanci; Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
  •  Pagesat bankare per taksat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore
 • Ne rast ekspozimesh te tjera – kontrata me banka te tjera, institucione etj.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte