back

Kredi Konsumatore me Kolateral "Për cdo qëllim"

Kredia konsumatore me kolateral "Për cdo qëllim" ju jep avantazhet per te financuar cdo dëshire qe ju mund te keni:

 • Rregullimin e nje pasurie te paluajtshme ekzistuese
 • Mbulimi i nevojave te paparashikuara
 • Blerje e nje pasurie te tundshme – makine, mobilje, pajisje shtepiake
 • Rifinancim i nje detyrimi ne nje institucion tjeter financiar
 • Per cdo qellim dhe deshire tuajen

Me kushte preferenciale:

 • Keste mujore te njejta per te patur nje planifikim sa me eficent te buxhetit tuaj mujor
 • Nuk kerkohen dokumentacion per qellimin

Parametrat e Produktit:

Qëllimi i kredisë  Për cdo qellim
Monedha  ALL , EUR
Kohezgjatja maksimale 240 muaj 
Shuma maksimale e kredise  10 000 000 ALL(Deri ne 5 000 000 ALL ose ekuivalente ne EUR afati maksimal 180 muaj dhe per shuma me te medha se 5 000 000 ALL ose ekuivalente ne EUR ne afatin maksimal deri ne 240 muaj.)
% e financimit 75% te vleres se tregut te prones se vendosur kolateral
Kolaterali Pasuri e patundshme e nje ndertese administrative ose rezidenciale, e ndodhur ne qytetet kryesore ku Fibank eshte prezent
Pagesa Keste mujore te njejta pergjate gjithe periudhes se kredise
Norma vjetore interesi Per shuma deri ne 5 000 000 ALL normat e interesit do te jene:
 • EURIBOR 12M + 4%, jo me pak se 4%
 • TBILLS 12M + 2.5%, jo me pak se 4.9%
Per shuma mbi 5 000 000 ALL normat e interesit do te jene
 • ALL: 2.9% fiks per vitin e pare; Bono Thesari + 2.5% jo më pak se 4.9% per vitet ne vazhdim
 • EUR: 1.9% fiks per vitin e pare; Bono Thesari + 4% jo më pak se 4% per vitet ne vazhdim
Komision aplikimi

E aplikueshme kur levrohet kredia

 • 5 000 ALL per kredi nen 3 000 000 ALL; 
 • 7 000 ALL per kredi mbi 3 000 000 ALL,

Komision administrimi

1.00%
Komision shlyerje e parakohshme

Si ne tarife

Komision rinegocimi

1.50% per ndryshimet ne kolateral, norme interesi, terma llogaritur mbi pjesen e papaguar ne momentin e rinegocimit

Komision vleresimi prone Paguhet nga kredimarresi
Sigurimi i prones Paguhet nga kredimarresi
Informacioni Parakontraktor

Shkarko

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nëse jeni i punësuar ose i vetpunësuar me një qarkullim vjetor më te vogël se 8 000 000 ALL
Nëse plotësoni kushtet e mësipërme dhe dëshironi të aplikoni per nje kredi hipotekore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:
 1. Të plotësoni një formular aplikimi në një prej degëve të FIBANK dhe të paraqiten dokumentat e kërkuar
 2. Të tregohet prona që do të jete kolateral - gjithashtu do te vizitohet nga nje vleresues i pavarur zyrtar dhe do te pergatitet raport vleresimi zyrtar nese kredia aprovohet (paguhet nga aplikanti)
 3. Ne rast aprovimi të formularit te aplikimit duhet:
 •  Te firmoset kontrata e kredise dhe hipotekore
 •  Te bllokohet prona ne favor te FIBANK – te gjitha shpenzimet mbulohen nga aplikanti
 •  Te sigurohet prona ne nje prej shoqerive te sigurimit te caktuar nga Banka

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese (Certifikate e regjistimit te adreses; ose librezen e "Kesh"/"Albtelekom"-it; faturen e fundit te muajit ose certificate hipoteke)
 • Vertetim te ardhure te leshuar nga punedhenesi ose dokumenta personi fizik si me poshte:
  •  Ekstrakt QKR
  •  Deklarim vjetor te ardhurave ne zyren e tatim takses; Bilanci; Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
  •  Pagesat bankare per taksat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore
 • Ne rast ekspozimesh te tjera – kontrata me banka te tjera, institucione etj.

Dokumenta kolaterali:

 • Kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie, e cila transferon finalisht titullin e pronesise tek pronari ekzistues
 • Kontrate te meparshme (blerje/shkembim/dhurimi) ose vendim gjykate ose certificate trashegimie, duke filluar nga transferimi i pare i pronesise nga shteti
 • Leje sheshi ndertimi
 • Leje ndertimi
 • Leje shfrytezimi
 • Kontrate paraprake midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Kontrata finale midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Cdo kontrate (psh kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie ose komisioni per kthimin dhe kompensimin e pronave ish–pronareve etj, e cila verteton transferimin e titullit te pronesise se tokes ne favor te pronarit/ve
Ne rast blerje te nje prone te re:
 • Kontrate blerje paraprake – shitje pasuri te patundshme dhe dokument per te verifikuar pagesen paraprake (nese ka) ne perputhje me kontraten
Dokumentat e shitesit te prones, vendosur kolateral:
Në rast se shitësi është individ:
 • Kopje e pashaportës së shitësit, certificate familjare. Në rast se shitësi është i martuar dhe prona është blerë gjatë martesës, nevojitet dhe një kopje e pashaportës së bashkëshortes së tij
Në rast se shitësi është subjekt juridik:
 • Ekstrakti i rregjistrit tregtar jo me vone se 10 dite kalendarike perpara dates se aplikimit
 • Statuti i shoqërisë
 • Vendim i bordit vendimarres se kompanise per hipotekimin e prones dhe prokure e posacme (ne rast se duhet) per personin qe sipas ligjit eshte i autorizuar te firmose.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte