back

Kredi Hipotekore "Standarte"

Kredia hipotekore "Standarde" ju jep avantazhet per te financuar cdo dëshire qe ju mund te kini:

 • Blerje e nje pasurie te patundshme - apartament, vile, dyqan, toke
 • Rikonstruksion i nje pasurie te patundshme ekzistuese
 • Mbulimi i nevojave te paparashikuara
 • Blereje e nje pasurie te tundshme – makine, mobilje, pajisje shtepiake
 • Rifinancim i nje detyrimi ne nje institucion tjeter financiar

Me kushte preferenciale:

 • Afati me i gjate ne treg
 • Kestet me te ulta mujore
 • Financim te palimituar
 • Keste mujore te njejta per te patur nje planifikim sa me eficent te buxhetit tuaj mujor
 • Cdo monedhe

Parametrat e Produktit:

Qëllimi i kredisë Blerje e nje pasurie te patundshme - apartament, vile, dyqan, toke
Monedha EUR, USD, ALL
Kohezgjatja maksimale 360 muaj
Shuma maksimale e kredise Nuk ka limit
% e financimit 75% te vleres se tregut te prones se vendosur kolateral
Kolaterali Pasuri te patundshme ne administrim ose ndertese rezidenciale ose toke me dokumenta te rregullt
Pagesa Keste mujore te njejta pergjate gjithe periudhes se kredise
Norma vjetore interesi
 • EUR: EURIBOR12M + 8.90%
 • ALL: B Thesari 12M + 7.35%,  jo me pak se 9.6%
 • USD: LIBOR12M + 7.90%, jo me pak se 9.10%
Komision aplikimi 30 Eur per kredi nen 3 000 000 ALL;
50 Eur per kredi mbi 3 000 000 ALL, e aplikueshme kur levrohet kredia

Komision administrimi

1.50%
Komision shlyerje e parakohshme

Si ne tarife

Komision rinegocimi

1.50% per ndryshimet ne kolateral, norme interesi, terma llogaritur mbi pjesen e papaguar ne momentin e rinegocimit

Komision vleresimi prone Paguhet nga kredimarresi
Sigurimi i prones Paguhet nga kredimarresi
Informacioni Parakontraktor

Shkarko

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nëse jeni i punësuar ose i vetpunësuar me një qarkullim vjetor më te vogël se 8 000 000 ALL
Nëse plotësoni kushtet e mësipërme dhe dëshironi të aplikoni per nje kredi hipotekore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:
 1. Të plotësoni një formular aplikimi në një prej degëve të FIBANK dhe të paraqiten dokumentat e kërkuar
 2. Të tregohet prona që do të jete kolateral - gjithashtu do te vizitohet nga nje vleresues i pavarur zyrtar dhe do te pergatitet raport vleresimi zyrtar nese kredia aprovohet (paguhet nga aplikanti)
 3. Ne rast aprovimi të formularit te aplikimit duhet:
 •  Te firmoset kontrata e kredise dhe hipotekore
 •  Te bllokohet prona ne favor te FIBANK – te gjitha shpenzimet mbulohen nga aplikanti
 •  Te sigurohet prona ne nje prej shoqerive te sigurimit te caktuar nga Banka

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese (Certifikate e regjistimit te adreses; ose librezen e "Kesh"/"Albtelekom"-it; faturen e fundit te muajit ose certificate hipoteke)
 • Vertetim te ardhure te leshuar nga punedhenesi ose dokumenta personi fizik si me poshte:
  •  Ekstrakt QKR
  •  Deklarim vjetor te ardhurave ne zyren e tatim takses; Bilanci; Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
  •  Pagesat bankare per taksat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore
 • Ne rast ekspozimesh te tjera – kontrata me banka te tjera, institucione etj.

Dokumenta kolaterali:

 • Kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie, e cila transferon finalisht titullin e pronesise tek pronari ekzistues
 • Kontrate te meparshme (blerje/shkembim/dhurimi) ose vendim gjykate ose certificate trashegimie, duke filluar nga transferimi i pare i pronesise nga shteti
 • Leje sheshi ndertimi
 • Leje ndertimi
 • Leje shfrytezimi
 • Kontrate paraprake midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Kontrata finale midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Cdo kontrate (psh kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie ose komisioni per kthimin dhe kompensimin e pronave ish–pronareve etj, e cila verteton transferimin e titullit te pronesise se tokes ne favor te pronarit/ve
Ne rast blerje te nje prone te re:
 • Kontrate blerje paraprake – shitje pasuri te patundshme dhe dokument per te verifikuar pagesen paraprake (nese ka) ne perputhje me kontraten
Dokumentat e shitesit te prones, vendosur kolateral:
Në rast se shitësi është individ:
 • Kopje e pashaportës së shitësit, certificate familjare. Në rast se shitësi është i martuar dhe prona është blerë gjatë martesës, nevojitet dhe një kopje e pashaportës së bashkëshortes së tij
Në rast se shitësi është subjekt juridik:
 • Ekstrakti i rregjistrit tregtar jo me vone se 10 dite kalendarike perpara dates se aplikimit
 • Statuti i shoqërisë
 • Vendim i bordit vendimarres se kompanise per hipotekimin e prones dhe prokure e posacme (ne rast se duhet) per personin qe sipas ligjit eshte i autorizuar te firmose.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte