back

Kredi Hipotekore "5 Yje"

Nëse ju nevojiten fonde per blerjen ose ndertimin/rikonstruksionin e nje pasurie te paluajtshme, eja dhe merreni tek ne!!!

Kredia Hipotekore "5 Yje" ju jep avantazhin:

 • Blerjen e nje pasurie te patundshme - apartament, vile, dyqan, toke
 • Rikonstruksion i nje pasurie te patundshme ekzistuese ose ndertimin e nje te reje
Me kushte preferenciale:
 • Norme interesi fiks per vitin e pare: 1.90% ne EUR dhe 2.90% ne ALL ose 2.90% per dy vitet e para dhe 3.50% per dy vitet e para
 • Bonus karte krediti me limit 500 EUR ose ekuivalentet ne ALL
 • Financim te palimituar 
 • Afati me i gjate ne treg
 • Kestet me te ulta mujore 
 • Keste mujore te njejta per nje planifikim sa me eficent te buxhetit tuaj mujor

Parametrat e Produktit:

Qëllimi i kredisë Financim i blerjes ose ndertimin/rikonstruksionin i pasurie te paluajtshme
Monedha EUR, ALL
Kohezgjatja maksimale 360 muaj
Shuma maksimale e kredise Nuk ka limit
% e financimit 80% e vleres se tregut te prones se vendosur kolateral
Kolaterali Pasuri e patundshme e nje ndertese administrative ose rezidenciale, e ndodhur ne qytetet kryesore ku FIBANK eshte prezent
Pagesa
 • Keste mujore te barabarta gjate periudhes 1
 • Keste mujore te barabarta gjate periudhes 2
Norma vjetore interesi EUR
 • Periudha e pare (12 muajt e pare): 1.90% fiks ose
 • Periudha e pare (24 muajt e pare): 2.90% fiks 
 • Periudha 2 (pjesa e mbetur deri ne 348 muaj ose 336 muaj): EURIBOR 12M + 3.9%, jo me pak se 3.9%
ALL
 • Periudha e pare (12 muajt e pare): 2.90% fiks ose
 • Periudha e pare (24 muajt e pare): 3.50% fiks
 • Periudha 2 (pjesa e mbetur deri ne 348 muaj ose 336 muaj): TBILLS 12M + 1.6%, jo me pak se 4%
Bonus Karta e Kreditit VISA CLASSIC me nje limit te paraaprovuar prej 500 EUR ose ekuivalenti ne LEK:
 • E aplikueshme vetem perpara firmosjes se kontrates se kredise dhe hipotekimit
Komision aplikimi E aplikueshme kur levrohet kredia
 • 30 EUR per kredi nen 3 000 000 ALL
 • 50 EUR per kredi mbi 3 000 000 ALL
Komision menaxhimi 1% e llogaritur mbi shumen e disbursuar vetem nje here ne momentin e disbursimit
Komision shlyerje e parakohshme
2 % nese ka ngelur me shume se 1 vit nga maturimi dhe 1 % nese ka ngelur me pak se 1 vit nga maturimi
Komision rinegocimi 1.50% per ndryshimet ne kolateral, norme interesi, terma llogaritur mbi pjesen e papaguar ne momentin e rinegocimit
Komision vleresimi prone Paguhet nga kredimarresi
Sigurimi i prones Paguhet nga kredimarresi
Informacioni Parakontraktor Shkarko

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nëse jeni i punësuar ose i vetpunësuar me një qarkullim vjetor më te vogël se 8 000 000 ALL
Nëse plotësoni kushtet e mësipërme dhe dëshironi të aplikoni per nje kredi hipotekore ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:
 1. Të plotësoni një formular aplikimi në një prej degëve të FIBANK dhe të paraqiten dokumentat e kërkuar
 2. Të tregohet prona që do të jete kolateral - gjithashtu do te vizitohet nga nje vleresues i pavarur zyrtar dhe do te pergatitet raport vleresimi zyrtar nese kredia aprovohet (paguhet nga aplikanti)
 3. Ne rast aprovimi të formularit te aplikimit duhet:
 •  Te firmoset kontrata e kredise dhe hipotekore
 •  Te bllokohet prona ne favor te FIBANK – te gjitha shpenzimet mbulohen nga aplikanti
 •  Te sigurohet prona ne nje prej shoqerive te sigurimit te caktuar nga Banka

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese (Certifikate e regjistimit te adreses; ose librezen e "Kesh"/"Albtelekom"-it; faturen e fundit te muajit ose certificate hipoteke)
 • Vertetim te ardhure te leshuar nga punedhenesi ose dokumenta personi fizik si me poshte:
  •  Ekstrakt QKR
  •  Deklarim vjetor te ardhurave ne zyren e tatim takses; Bilanci; Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
  •  Pagesat bankare per taksat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore
 • Ne rast ekspozimesh te tjera – kontrata me banka te tjera, institucione etj.

Dokumenta kolaterali:

 • Kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie, e cila transferon finalisht titullin e pronesise tek pronari ekzistues
 • Kontrate te meparshme (blerje/shkembim/dhurimi) ose vendim gjykate ose certificate trashegimie, duke filluar nga transferimi i pare i pronesise nga shteti
 • Leje sheshi ndertimi
 • Leje ndertimi
 • Leje shfrytezimi
 • Kontrate paraprake midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Kontrata finale midis pronarit te tokes dhe investitorit
 • Cdo kontrate (psh kontrate shitje ose kontrate dhurimi ose kontrate shkembimi ose vendim gjykate ose deshmi trashegimie ose komisioni per kthimin dhe kompensimin e pronave ish–pronareve etj, e cila verteton transferimin e titullit te pronesise se tokes ne favor te pronarit/ve
Ne rast blerje te nje prone te re:
 • Kontrate blerje paraprake – shitje pasuri te patundshme dhe dokument per te verifikuar pagesen paraprake (nese ka) ne perputhje me kontraten
Dokumentat e shitesit te prones, vendosur kolateral:
Në rast se shitësi është individ:
 • Kopje e pashaportës së shitësit, certificate familjare. Në rast se shitësi është i martuar dhe prona është blerë gjatë martesës, nevojitet dhe një kopje e pashaportës së bashkëshortes së tij
Në rast se shitësi është subjekt juridik:
 • Ekstrakti i rregjistrit tregtar jo me vone se 10 dite kalendarike perpara dates se aplikimit
 • Statuti i shoqërisë
 • Vendim i bordit vendimarres se kompanise per hipotekimin e prones dhe prokure e posacme (ne rast se duhet) per personin qe sipas ligjit eshte i autorizuar te firmose.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte