back

Kapital Qarkullues për Farmacitë

Parametrat e Produktit:

 

Monedha ALL
Shuma Deri ne ALL 1,400,000
Afati
  • Overdraft deri ne 12 muaj 
  • Kredi deri ne 36 muaj
Qellimi
  • Kapital qarkullues
  • Short term liquidity needs
Kolateral
  • Peng mbi pasuri te paluajtshme ose 
  • Garantor financiar
Ripagimi
  • Overdraft: Interes mujor, principali ne maturim 
  • Kredi: Keste te barabarta mujore 

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

  • Farmaci te licencuara per te pakten 24 muaj 
  • Kliente me status 0 ose 1 ne rregjistrin e kredise

1.Dokumenta ligjor:

- NIPT
- QKR
- Akt Themelimi, Statut
- ID e Administratorit
- Te tjera sipas rastit

2-Dokumenta financiare:

- Bilance
- Kontrate me ISSH
- Levizjet e llogarive me Bankat
- Te tjera sipas rastit

 

Lidhje e Shpejte