back

Garanci Bankare

Parametrat e Produktit:

Monedha LEKE, EUR, USD
Afati Deri ne 24 muaj
Qellimi
 • Nevoja per capital qarkullues 
 • Investim ne asete fikse dhe te levizshme
Kolateral
 • Pasuri e paluajtshme 
 • Makineri dhe Pajisje 
 • Depozite 
 • Garanci personale e aksionereve

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

 • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit 
 • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
 • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa

1. Dokumenta ligjor:

 • NIPT
 • Ekstrakt I QKR
 • Akt Themelimi, Statut
 • ID e administratorit
 • Vertetim nga Permbarimi, Tatim/Taksat, etj
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

2. Dokumenta Financiare:

 • Bilanci
 • Pasqyra te Ardhura dhe Shpenzime
 • Cash flow
 • Kontrata me kliente dhe furnitore
 • Levizjet e llogarive me bankat kryesore qe operon
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

3. Dokumentat e kolateralit

 • Titull pronesie
 • Kartela te fresketa
 • Origjina e prones
 • Sigurim prone
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

Lidhje e Shpejte